Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Odborová organizácia

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte

Výbor odborovej organizácie

Predseda:

Prof. doc. PeadDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc. 

Členovia:

doc. JUDr. Mária Nováková, PhD.

Bc. Anna Frlavsová


Revízna komisia

Predseda:

Ing. Zdenka Lukáčková, PhD.

Členovia:

Prof. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

Mgr. Dominika Veselá


Niekoľko dôvodov prečo sa stať odborárom

Vážené kolegyne a kolegovia, milí sympatizanti,

Výbor Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte si Vám týmto dovoľuje ponúknuť členstvo a ozrejmiť niekoľko zásadných dôvodov pre vstup do našej odborovej organizácie.

Okrem toho, že Vaším vstupom do odborov na našej alma mater posilníte členskú základňu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a prispejete k zvýšeniu efektivity vyjednávacej pozície čelných predstaviteľov Zväzu pri presadzovaní záujmov a snáh o navýšenie finančných prostriedkov pre vysoké školstvo, ako aj celkového postavenia zamestnancov vedy a školstva na Slovensku, tak vstupom do našej základnej organizácie získate veľký rad výhod, ktoré so sebou prináša členstvo v odboroch. Čím viac bude členov, tým väčšiu váhu nadobúda vyjednávacia pozícia odborovej organizácie pri zlepšovaní pracovných a mzdových podmienok zamestnancov na našej fakulte. Okrem hájenia našich záujmov prostredníctvom kolektívneho vyjednávania, je základná organizácia nielen tým kritickým, ale aj nové nápady prinášajúcim hlasom „zdola“. Vaším členstvom prispejete k zvýšeniu postavenia odborov na fakulte. Svojím aktívnym vstupom a návrhmi na zlepšenie pracovných podmienok môžete prostredníctvom odborovej organizácie zvyšovať nielen kultúru a úroveň pracovného prostredia na fakulte, ale podieľať sa aj na mnohých kultúrnych podujatiach, zájazdoch a rekreačných pobytoch za zvýhodnených podmienok.

Výbor základnej organizácie od začiatku svojho pôsobenia vo februári 2015 dosiahol prvé úspechy, ktoré sa prejavili v texte Kolektívnej zmluvy na rok 2015. Predovšetkým sa to týka okrem iného:

  • navýšenia príspevkov na stravovanie, ktoré výrazne znižuje priamy náklad zamestnanca na toto stravovanie,
  • podpora aktivít zamestnancov vo voľnom čase,
  • podpora rodín zamestnancov s deťmi do 10 rokov,
  • a mnohé iné výhody...

Ak budete mať záujem, tak Výbor základnej organizácie vrelo privíta Vaše aktívne zapojenie sa do práce odborovej organizácie.

Odmenou pre Vás budú nielen spomínané pracovné a mzdové výhody, ale získate dobrý pocit z práce nielen pre seba, ale aj pre druhých. Popri tom môžete získať kontakty a nadviazať priateľstvá s kolegami z rôznych pracovísk našej fakulty.

Ak sme Vás zaujali, tak nás neváhajte kontaktovať s akýmikoľvek otázkami ohľadom činnosti Základnej organizácie na mailovej adrese odboryflaw.uniba.sk, alebo sa priamo staňte členom našej odborovej organizácie tak, že vyplníte dole uvedenú prihlášku.