Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Odborová organizácia

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte

Výbor odborovej organizácie

Predseda:

Prof. doc. PeadDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc. 

Členovia:

doc. JUDr. Mária Nováková, PhD.

Bc. Anna Frlavsová


Revízna komisia

Predseda:

Ing. Zdenka Lukáčková, PhD.

Členovia:

Prof. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

Mgr. Dominika Veselá


Niekoľko dôvodov prečo sa stať odborárom

Vážené kolegyne a kolegovia, milí sympatizanti,

Výbor Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte si Vám týmto dovoľuje ponúknuť členstvo a ozrejmiť niekoľko zásadných dôvodov pre vstup do našej odborovej organizácie.

Okrem toho, že Vaším vstupom do odborov na našej alma mater posilníte členskú základňu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a prispejete k zvýšeniu efektivity vyjednávacej pozície čelných predstaviteľov Zväzu pri presadzovaní záujmov a snáh o navýšenie finančných prostriedkov pre vysoké školstvo, ako aj celkového postavenia zamestnancov vedy a školstva na Slovensku, tak vstupom do našej základnej organizácie získate veľký rad výhod, ktoré so sebou prináša členstvo v odboroch. Čím viac bude členov, tým väčšiu váhu nadobúda vyjednávacia pozícia odborovej organizácie pri zlepšovaní pracovných a mzdových podmienok zamestnancov na našej fakulte. Okrem hájenia našich záujmov prostredníctvom kolektívneho vyjednávania, je základná organizácia nielen tým kritickým, ale aj nové nápady prinášajúcim hlasom „zdola“. Vaším členstvom prispejete k zvýšeniu postavenia odborov na fakulte. Svojím aktívnym vstupom a návrhmi na zlepšenie pracovných podmienok môžete prostredníctvom odborovej organizácie zvyšovať nielen kultúru a úroveň pracovného prostredia na fakulte, ale podieľať sa aj na mnohých kultúrnych podujatiach, zájazdoch a rekreačných pobytoch za zvýhodnených podmienok.

Výbor základnej organizácie pre rok 2023 vyjednal, okrem iného, predovšetkým tieto príspevky pre zamestnancov: 

  • jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa,
  • navýšenia príspevku na stravovanie, 
  • navýšenie príspevku na rekreáciu,
  • navýšenie príspevku na športové a spoločenské akcie organizované PraF UK pre zamestnancov.

Ak budete mať záujem, tak Výbor základnej organizácie vrelo privíta Vaše aktívne zapojenie sa do práce odborovej organizácie.

Odmenou pre Vás budú nielen spomínané pracovné a mzdové výhody, ale získate dobrý pocit z práce nielen pre seba, ale aj pre druhých. Popri tom môžete získať kontakty a nadviazať priateľstvá s kolegami z rôznych pracovísk našej fakulty.

Ak sme Vás zaujali, tak nás neváhajte kontaktovať s akýmikoľvek otázkami ohľadom činnosti Základnej organizácie na mailovej adrese odboryflaw.uniba.sk, alebo sa priamo staňte členom našej odborovej organizácie tak, že vyplníte dole uvedenú prihlášku.