Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dlhodobý zámer rozvoja fakulty a výročné správy o činnosti fakulty

Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na obdobie 2021-2027

Aktuálny Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na obdobie rokov 2021 – 2027 bol schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 16. 12. 2021.

Výročná správa za rok 2022

Výročná správa o hospodárení za rok 2022

I. časť: Správa o činnosti PraF UK a vyhodnotenie merateľných ukoazovateľov dlhodobého zámeru v jednolitvých oblastiach činnosti

II. časť: Hodnotenie vzelávacej činnosti a hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti vykonané Vedeckou radou PraF UK a hodnotenie študíjných programov vykonané radami študijných programov

III. časť: Prezentácie katedier a ústavov PraF UK

IV. časť: Prílohy: prehľad publikačnej činnosti, prehľad grantov, prehľad habilitačných konaní a konaní na vymenovanie za profesora, prehľad zamestnancov

Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na obdobie rokov 2017 – 2024

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe zákona o vysokých školách, po pripomienkovaní akademickou obcou PraF UK, po prerokovaní v Alumni klube Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, po prerokovaní vo Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 28. novembra 2017 schválil Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na obdobie rokov 2017 – 2024.