Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prečo si vybrať KPPaPSZ?

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení študenti, vážená verejnosť,

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia (ďalej len ako „KPPaPSZ“ alebo „katedra“) patrí k najstarším a najúspešnejším katedrám v histórii Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len ako „PraF UK“ alebo „fakulta“). Viacerí členovia katedry sa v minulosti, ako aj v súčasnosti, aktívne podieľali, resp. podieľajú, na tvorbe pracovného a sociálneho zákonodarstva v Slovenskej republike (napr. Zákonníka práce, Zákona o sociálnom poistení, Zákona o službách zamestnanosti, Zákona o kolektívnom vyjednávaní), reprezentujú fakultu na renomovaných vnútroštátnych a medzinárodných vedeckých konferenciách, príp. sú riešiteľmi významných vedecko-výskumných úloh.

Výnimočná odborná spôsobilosť a profesionalita všetkých členov katedry je tiež bezprostredne spojená s ich entuziazmom a osobitným prístupom v rámci pedagogického procesu. Okrem povinných predmetov (Základy pracovného práva, Pracovné právo) je možnosť zvoliť si na katedre aj niektorý z povinne voliteľných, resp. výberových predmetov (Právo sociálneho zabezpečenia, Klinika sociálneho práva, Zdravotné právo, Sociálna politika, Medzinárodné a európske pracovného právo). Katedra v priebehu zimného semestra zabezpečuje aj výučbu predmetu International and European Labour Law v anglickom jazyku (v tomto prípade je výučba a skúška spojená so zahraničnými študentmi z programu ERASMUS).

Všetky predmety katedry tvoria pevnú súčasť bakalárskeho a magisterského študijného programu fakulty, a to tak v dennej, ako aj externej forme štúdia. Katedra sa podstatným spôsobom spolupodieľa na odbornom formovaní absolventa štúdia, pričom bazálny dôraz nekladieme výlučne na teoretické poznatky, ale tiež na argumentačné zručnosti, vyjadrovacie schopnosti, a najmä na analytickú prácu študenta v konkrétnych prípadových štúdiách. Úspešné absolvovanie viacerých predmetov na katedre vrátane štátnej záverečnej skúšky vytvára predpoklad, aby bol študent po skončení štúdia mimoriadne kvalitne pripravený na prácu v rôznych právnických profesiách (napr. advokácia, legislatívna oblasť, inšpekcia práce, sociálne služby, štátna služba, verejná služba, tretí sektor).

Katedra tiež poskytuje možnosť podstúpiť rigorózne konanie (udelenie titulu JUDr.), príp. absolvovať (v súčasnosti v spolupráci s ďalšími katedrami fakulty) 3. stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské štúdium (udelenie titulu PhD.). Katedra pravidelne (2x ročne) organizuje vedeckú konferenciu k aktuálnym otázkam pracovného a sociálneho zákonodarstva, z ktorej vydáva recenzované zborníky. Mimoriadne dobré pracovné vzťahy s rôznymi subjektmi z neakademického prostredia (napr. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky, Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky, Inšpekcia práce) nám umožňujú vzájomne prepájať teoretické poznatky s potrebami aplikačnej praxe, a to napr. formou spoločných vedeckých podujatí alebo sprostredkovaním študentských stáží v týchto a ďalších inštitúciách.

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení študenti, vážená verejnosť,

 

ak Vás možnosti štúdia na KPPaPSZ zaujali, príp. by ste mali záujem o nadviazanie bližšej spolupráce z iného dôvodu, budeme úprimne potešení, ak nás budete kontaktovať.

 

 

                                                                             Zamestnanecký zbor KPPaPSZ