Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Stupeň vysokoškolského štúdia:3. stupeň
Študijný odbor:

30. právo

Študijné programy:

 

teória a dejiny štátu a práva (denná/externá forma)

ústavné právo (denná/externá forma)

správne právo (denná/externá forma)

pracovné právo (denná/externá forma)

trestné právo (denná/externá forma)

medzinárodné právo (denná/externá forma)

obchodné a finančné právo (denná/externá forma)

občianske právo (denná/externá forma)

rímske právo (denná/externá forma)

kánonické právo (denná/externá forma)

právo Európskej únie (denná/externá forma)

Hodnotenie doktorandského štúdia

Študijný plán doktoranda sa člení na:

- študijnú časť

- vedeckú časť

- v dennej forme štúdia aj pedagogickú časť

Hodnotenie vedeckej a pedagogickej činnosti

Prijímacie konanie na ak. rok 2022/2023

Prihláška sa podáva v elektronickej forme. Do e-prihlášky uchádzač vkladá všetky prílohy v súlade s kritériami prijímacieho konania: (https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Studium/uchadzac/2022_2023/PhD_pravo_2022_23_V1.pdf)

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Studium/uchadzac/2022_2023/PhD_Kanonicke_pravo_2022_23_V1.pdf

Návod na podanie prihlášky: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/Prirucky/navod_e-prihlas_III_stupen_2021.pdf

Prihláška sa podáva na: https://e-prihlaska.uniba.sk/ais/eprihlas/#!/home

Uchádzači, ktorí neskončili štúdium II. stupňa štúdia na PraF UK, doručia overenú kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní na fakultu poštou.  

Doklad o zaplatení poplatku uchádzač posiela mailom na adresu:

daniela.brillovaflaw.uniba.sk, alebo renata.karpatiovaflaw.uniba.sk

Dôležité: Pozvánky budú zasielané uchádzačom na mailovú adresu uvedenú v prihláške až po doručení dokladu o zaplatení na horeuvedené adresy.

Témy dizertačných prác pre prijímacie konanie 2022/2023

Výsledky prijímacieho konania 

Výsledky dodatočného prijímacieho konania

Charakteristika doktorandského študijného programu

Doktorandský študijný program sa na UK v Bratislave, Právnickej fakulte uskutočňuje v dennej a externej forme štúdia. Výučba prebieha v priestoroch Právnickej fakulty na Šafárikovom nám. 6 v Bratislave. Štúdium je zabezpečované oddelením vedy a doktorandského štúdia a príslušnými katedrami. Výučba predmetov sa realizuje formou prednášok a konzultácii. Štandardná dĺžka doktorandského programu v dennej forme štúdia je 3 roky, a v externej forme štúdia 4 roky.

Doktorandi na príslušných katedrách fakulty absolvujú činnosti v troch oblastiach výučby povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, ďalšie študijné a pedagogicko-vzdelávacie činnosti a tvorivú činnosť v oblasti vedy.

Organizačné zabezpečenie doktorandského štúdia na fakulte sa riadi Študijným poriadkom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Vnútorný predpis č. 5/2020