Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Prehľad študijných programov

Doktorandské študijné programy:

Názov programuŠtudijný odborJazyk uskutočňovania programuPodrobnosti
Teória a dejiny štátu a právaprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Ústavné právo

právo 

slovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Správne právo

právo

 

slovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Pracovné právoprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Trestné právoprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Medzinárodné právoprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Právo Európskej únieprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Rímske právoprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Obchodné a finančné právoprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Občianske právoprávoslovenskýprijímacie konanieštudijný program
Kánonické právoprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program

 

 

 

Rozvrh na ZS ak. roku 2023/2024

Spoločné predmety

Hodnotenie doktorandského štúdia

Študijný plán doktoranda sa člení na:

- študijnú časť

- vedeckú časť

- v dennej forme štúdia aj pedagogickú časť

Hodnotenie vedeckej a pedagogickej činnosti

Zápis na akademický rok 2023/2024

Elektronický zápis je nutné urobiť si do 31.8.2023. Zároveň je nutné zaplatiť všetky poplatky spojené so štúdiom – preukaz, školné...

Pre ISIC známky a validáciu preukazov si študenti 2. a vyššieho ročníka môžu prísť v dňoch – 6.9. a 8.9. v čase – 8:30 – 11:00; 12:30 – 14:00

Študenti prvého ročníka denného štúdia budú mať stretnutie s p. dekanom a p. prodekankou 7.9. o 11:30 v miestnosti 209 SB (2. posch.).

7.9. v čase od 9:00 budú zápisy študentov 1. roč. - v miestnosti č. 319 SB (3. posch.) – Oddelenie vedy a doktorandského štúdia.

Náhradný zápis na ak. rok 2023/2024 sa bude konať 20.9.2023 v čase – 8:30 – 11:00; 12:30 – 14:00

Prijímacie konanie na ak. rok 2023/2024

Prihláška sa podáva v elektronickej forme. Do e-prihlášky uchádzač vkladá všetky prílohy v súlade s kritériami prijímacieho konania: 

https://www.flaw.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/doktorandske-studium/

Návod na podanie prihlášky: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/Prirucky/navod_e-prihlas_III_stupen_2021.pdf

Prihláška sa podáva na: https://e-prihlaska.uniba.sk/ais/eprihlas/#!/home

Doklad o zaplatení poplatku uchádzač posiela mailom na adresu:

daniela.brillovaflaw.uniba.sk, alebo renata.karpatiovaflaw.uniba.sk

Dôležité: Pozvánky budú zasielané uchádzačom na mailovú adresu uvedenú v prihláške až po doručení dokladu o zaplatení na horeuvedené adresy.

Kritéria prijímacieho konania a témy dizertačných prác: 

https://www.flaw.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/doktorandske-studium/

Charakteristika doktorandského študijného programu

Doktorandský študijný program sa na UK v Bratislave, Právnickej fakulte uskutočňuje v dennej a externej forme štúdia. Výučba prebieha v priestoroch Právnickej fakulty na Šafárikovom nám. 6 v Bratislave. Štúdium je zabezpečované oddelením vedy a doktorandského štúdia a príslušnými katedrami. Výučba predmetov sa realizuje formou prednášok a konzultácii. Štandardná dĺžka doktorandského programu v dennej forme štúdia je 3 roky, a v externej forme štúdia 4 roky.

Doktorandi na príslušných katedrách fakulty absolvujú činnosti v troch oblastiach výučby povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, ďalšie študijné a pedagogicko-vzdelávacie činnosti a tvorivú činnosť v oblasti vedy.

Organizačné zabezpečenie doktorandského štúdia na fakulte sa riadi Študijným poriadkom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Vnútorný predpis č. 13/2023.