Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Prehľad študijných programov

Doktorandské študijné programy:

Názov programuŠtudijný odborJazyk uskutočňovania programuPodrobnosti
Teória a dejiny štátu a právaprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Ústavné právo

právo 

slovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Správne právo

právo

 

slovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Pracovné právoprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Trestné právoprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Medzinárodné právoprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Právo Európskej únieprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Rímske právoprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Obchodné a finančné právoprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Občianske právoprávoslovenskýprijímacie konanieštudijný program
Kánonické právoprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program

 

 

 

Hodnotenie doktorandského štúdia

Študijný plán doktoranda sa člení na:

- študijnú časť

- vedeckú časť

- v dennej forme štúdia aj pedagogickú časť

Hodnotenie vedeckej a pedagogickej činnosti

Charakteristika doktorandského študijného programu

Doktorandský študijný program sa na UK v Bratislave, Právnickej fakulte uskutočňuje v dennej a externej forme štúdia. Výučba prebieha v priestoroch Právnickej fakulty na Šafárikovom nám. 6 v Bratislave. Štúdium je zabezpečované oddelením vedy a doktorandského štúdia a príslušnými katedrami. Výučba predmetov sa realizuje formou prednášok a konzultácii. Štandardná dĺžka doktorandského programu v dennej forme štúdia je 3 roky, a v externej forme štúdia 4 roky.

Doktorandi na príslušných katedrách fakulty absolvujú činnosti v troch oblastiach výučby povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, ďalšie študijné a pedagogicko-vzdelávacie činnosti a tvorivú činnosť v oblasti vedy.

Organizačné zabezpečenie doktorandského štúdia na fakulte sa riadi Študijným poriadkom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Vnútorný predpis č. 13/2023.