Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Teória a dejiny štátu a práva

Údaje o študijnom programe

Názov študijného programu:Teória a dejiny štátu a práva
Študijný odbor:30. právo/ISCED-F 0421 Law

Stupeň vysokoškolského štúdia:tretí/ISCED 8

Titul:doktor (philosophiae doctor) (PhD.)
Jazyk uskutočňovania študijného programu:

slovenský
anglický

Forma štúdia:denná/externá
Kód CRŠ12476/105854
106107/105853
Kód PraF UK AIS2dTDSP15/dTDSPx15
dTDSP15EN/dTDSPx15EN
Štandardná dĺžka štúdiatri roky (denné)/štyri roky (externé)
Metódy výučbyprezenčná

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe teória a dejiny štátu a práva ovláda vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v právnych vedách, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových vedeckých poznatkov v oblasti študijného odboru právo, pričom absolvent je zameraný na disciplínu teórie a dejín štátu a práva alebo kombináciu s pozitívno-právnymi odvetviami. Tu sa ponúka najmä ústavné alebo medzinárodné právo. Keďže sa ale teória a dejiny štátu a práva venuje prierezovo teórii a dejinám všetkých právnych odvetví, absolvent štúdia k nim všetkým môže získať špecifické zručnosti. Okrem takýchto praktických zručností je absolvent obohatený poznatkami z dejín práva, právnej filozofie a teórie práva, v rámci ktorých nadobudne znalosti zo špecifických tém, akými sú vzťah práva a morálky, teórie spravodlivosti, problematika pozitívneho a prirodzeného práva, právny štát, či hodnoty v právnych dejinách. Tieto poznatky sú pre právnické profesie nadstavbové a sú výhodou nielen pre advokátsku prax, ale aj pre legislatívnu činnosť, rozhodovaciu činnosť a súdnu prax.

V daných oblastiach prezentuje vedomosti na najvyššej úrovni, ktoré sú reprezentované predovšetkým jeho publikačnou činnosťou.

 

Absolvent dokáže analyzovať, syntetizovať a komparovať právne inštitúty právneho odvetvia teória a dejiny štátu a práva, ako aj príbuzných právnych odvetví, s cieľom vytvorenia návrhov de lege ferenda, v záujme ich efektívnejšieho uplatnenia v právnom poriadku. Je spôsobilý využívať vo vedeckej práci všetky nosné vedecké metódy výskumu, pričom dokáže prepojiť navzájom nielen právne inštitúty z oblasti právnej teórie a právnych dejín, ale uvažovať kriticky aj interdisciplinárne. Absolvent taktiež ovláda koncepčné, analytické a syntetizujúce poznatky v oblasti právnej teórie a právnych dejín, so širokým využitím v právnej vede a praxi. Je spôsobilý svojím osobným vedeckým prínosom formovať ďalší rozvoj právneho odvetvia teória a dejiny štátu a práva v celonárodnom, čiastočne i medzinárodnom meradle. Aplikuje získané poznatky v praxi so znalosťou výberu alternatívnych koncepčných alebo individuálnych riešení.

 

Absolvent aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v spoločenských vzťahoch na úrovni vnútroštátnej, únijnej i medzinárodnej. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové vedecké poznatky. V rámci právneho odvetvia teória a dejiny štátu a práva je spôsobilý identifikovať jeho nedostatky, navrhnúť ich riešenie metódami výkladu alebo tvorby práva a porovnať súčasný stav poznania v právnom odvetví teória a dejiny štátu a práva s právnym stavom v iných štátoch. Absolvent v danej súvislosti prezentuje najviac pokročilé a špecializované zručnosti a techniky vrátane schopnosti syntézy a hodnotenia, ktoré sa požadujú na riešenie zásadných problémov v oblasti výskumu a/alebo inovácie a na rozšírenie a nové vymedzenie existujúcich vedomostí alebo odborných postupov.

 

Absolvent má nezávislé kritické a analytické myslenie, ktoré aplikuje v meniacich sa spoločenských podmienkach a je schopný prezentovať samostatne výsledky výskumu a vývoja v odbore právo v právnom odvetví teória a dejiny štátu a práva, ako aj v príbuzných právnych odvetviach, pred vedeckou a odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí.

 

Absolvent nadobudne spôsobilosť vedecko-pedagogicky pôsobiť na požadovanej metodologickej úrovni v odbore právo, v právnom odvetví teória a dejiny štátu a práva, ako aj v príbuzných právnych odvetviach, na základe čoho je pripravený kvalifikovane pôsobiť v rámci pedagogického procesu na vysokých školách v daných oblastiach.

 

Absolvent si osvojí schopnosť prejavovať značnú autoritu, inováciu, samostatnosť, vedeckú a odbornú bezúhonnosť a prevezme trvalý záväzok rozvíjať nové myšlienky alebo postupy. Predmetné komponenty sa odrážajú predovšetkým v schopnosti absolventa dokázať určiť zameranie výskumu a koordinovať tím vo vednej oblasti teória a dejiny štátu a práva, ako aj v príbuzných právnych odvetviach, a v pravidelnej publikačnej činnosti, ktorá svojou kvalitou zodpovedá štandardom Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (Vnútorný predpis č. 23/2021), ako aj štandardom Vnútorného predpisu č. 5/2021, ktorý upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v podmienkach Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty a Štandardom pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej budú všetky tri dokumenty označované ako „Štandardy kvality“) a ktorú absolvent prezentoval počas svojho doktorandského štúdia.

 

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe právneho odvetvia teória a dejiny štátu a práva dosahované prostredníctvom nasledovných merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach študijného programu, ktorý pozostáva z výučbovej časti, z vedeckej časti a z pedagogickej časti

 

Výučbová časť – predovšetkým výučba v rámci profilových predmetov:

 

Metodológia vedy

Metodika kvalitatívnych právnych výskumov

V rámci hore uvedených predmetov je zabezpečené, aby jednotlivé študijné programy doktorandského štúdia boli v študijnej časti posilňované v spoločnom základe z hľadiska metodológie vedy.

V rámci predmetu Metodológia vedy sú výstupy študentov prezentované schopnosťou formulovať výskumné hypotézy, prehĺbením zručností pri aplikácii metód analýzy a syntézy pri písaní vedeckých prác, dodržiavaním požiadaviek Štandardov kvality.

V rámci predmetu Metodika kvalitatívnych právnych výskumov si študent osvojí metódu kvalitatívneho výskumu, ktorý je v kontexte so stanovením účelu a cieľov, zberu dát, procesu ich analýzy až po generovanie záverečnej správy zameraný na porozumenie a interpretáciu významov, ktoré svojim skúsenostiam a vnemom priraďujú skúmané osoby. Cieľom je hľadanie príčin a súvislostí vo svetoch jednotlivcov a následná induktívna predikcia smerujúca k odpovediam na výskumné otázky.

 

Právna historiografia a teória práva 1

Študent si po absolvovaní predmetu osvojí:

Ø  metódy interpretačné, hermeneutické vôbec, na úrovni samostatného skúmania dokumentov právnych a metaprávnych, s výsledkom formulovania problému a možnosti riešenia;

Ø  historickoprávnu metódu skúmania inštitútov vo vývoji štátu (ich vzniku, etáp vývoja, v súvislostiach horizontálnych a vertikálnych);

Ø  dokonalú prácu s literatúrou, so samostatným nastolením predmetu skúmania, hypotéz jeho riešenia vychádzajúc a argumentujúc z poznania literatúry.

 

Právna historiografia a teória práva 2

Študent si po absolvovaní predmetu osvojí:

Ø  pojmy a kategórie konštitucionalizmu v historickom vývoji, na základe poznania, interpretácie a komparácie textu ústav od 18. storočia do začiatku 21. storočia;

Ø  interpretáciu inštitútov osobného, vecného, záväzkového a dedičského práva: dokonale pozná štruktúru inštitútov, a ich determináciu gnozeologickú (právna doktrína) a sociologickú (sociálno-ekonomický a politický kontext).

 

Právna veda (teória, systém, metodológia) 1 a 2

Vzdelávacím výstupom pre študenta je predstavenie možností a metodológie výskumu v oblasti právnej vedy, najmä spoznávanie rôznych druhov výkladu práva a právnych predpisov, a špecifiká použitia konkrétnych metód pri legislatívnej či pri aplikačnej praxi.

 

Právo (právny poriadok, právna veda) a výzvy 21. storočia

Vzdelávací výstup pre absolventa predstavuje:

Ø  osvojenie si teoretického a metodologického prístupu k fenoménu právo ako historicky vývojove sa meniaceho sa systému "pravidiel správania sa“ v troch atribútoch jeho podoby:

a) súboru právnych noriem;

b) právnych vzťahov;

c) právneho vedomia;

Ø  poznanie pôsobenia takto štruktúrovaného systému pri systémových spoločenských zmenách na Slovensku a v Európe na prelome 20. a 21. storočia.

 

Vedecká časť

Minimálny rozsah povinne voliteľnej vedeckej činnosti vyplýva zo Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorá upravuje hodnotenie vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte (Vnútorný predpis č. 1/2018). V zmysle článku 6 ods. 1 Vnútorného predpisu č. 1/2018 PraF UK každoročne vyhotovuje celkové hodnotenie vedeckej a odbornej činnosti osôb uvedených v čl. 1, medzi ktorých sú zaradení aj doktorandi. Doktorand PraF UK je povinný za hodnotené obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť za publikačnú činnosť hodnotenie minimálne 30 bodov, pokiaľ ide o doktoranda v dennej forme štúdia, a minimálne 20 bodov, pokiaľ ide o doktoranda v externej forme štúdia. Doktorand v dennej forme štúdia je v celkovom hodnotení povinný za hodnotené obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť najmenej 35 bodov. Doktorand v externej forme štúdia je v celkovom hodnotení povinný za hodnotené obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť najmenej 25 bodov. Konkrétny počet bodov za jednotlivé kategórie vyplývajú z čl. 2-5 Vnútorného predpisu č. 1/2018:

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2018/VP_2018_01.pdf

 

Kvalita publikačnej činnosti študentov doktorandského štúdia, predovšetkým v kontexte so Štandardami kvality, je každoročne vyhodnocovaná Radou pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

 

Pedagogická časť

Študent doktorandského štúdia, na začiatku aj pod dohľadom svojho školiteľa, aplikuje a zdokonaľuje zručnosti vo výučbe, ktoré si predtým získal vlastnými hospitáciami na uvedených predmetoch. 

Uplatnenie absolventov

-         Vysokoškolský pedagóg na pozícii odborný asistent v odbore Právo so zameraním na teóriu a dejiny štátu a práva, za splnenia podmienok ustanovených príslušnými predpismi aj na funkčných miestach docent a profesor,

-         výskumný pracovník v rôznych vedeckých inštitúciách (Slovenská akadémia vied, Ústav pamäti národa a iné),

-         sudcovia súdov (po splnení dodatočných podmienok ustanovených príslušnými predpismi), vrátane všeobecnej sústavy súdov, ako aj Ústavného súdu SR),

-         vedúci pracovníci analytických odborov na najvyšších súdoch, vedúci pracovníci v ústredných a miestnych orgánoch štátnej správy a v európskych štruktúrach,

-         pôsobenie v mimovládnom sektore,

-         členovia etických komisií,

-         výkon profesie advokáta (po splnení dodatočných podmienok ustanovených príslušnými predpismi),

-         oblasť médií a publicistiky. 

Podmienky prijatia a prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

 Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 24/2023, úplné znenie VP 4/2021 v znení dodatku č. 1):

Postupy prijímania na štúdium.

Pravidlá prijímacieho konania na UK (VP 4/2021)

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf

Odporúčaný študijný plán a informačné listy

DENNÉ ŠTÚDIUM

Odporúčaný študijný plán:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

 

Informačné listy:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Odporúčaný študijný plán:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

 

Informačné listy:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

Rada študijného programu

Členovia Rady študijného programu:

Garant:

prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

VUPCHVTČ
Spolugaranti:

prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.

VUPCHVTČ

 

prof. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.VUPCHVTČ

doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.

VUPCHVTČ

doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD.

VUPCHVTČ
Člen:doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD.
Študenti:Mgr. Sára Majerová 
Externé prostredie:

    JUDr. Ing. Miroslav Kadúc, PhD. – Kaduc & Partners

 

Dokumenty

Zasadnutia Rady študijného programu: 

Dátum: 

Popis: 

Zápisnica: 

 27.6.2022

prerokovanie návrhu profilu absolventa a opisu študijného programu 

Zápisnica 

 21.4.2023 

Hodnotenie študijného programu za rok 2022/2023 

Zápisnica 

 17.10.2023

Prerokovanie aktualizácie Opisu študijného programu a Vnútornej hodnotiacej správy 

 

Zápisnica 

 Rozhodnutia: 

Dátum:

Orgán:

Rozhodnutie:

11.07.2022

Akreditačná rada PraF UK

Rozhodnutie

19.08.2022

Akreditačná rada UK

Rozhodnutie

Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou: Dohoda

Opisy študijných programov a vnútorné hodnotiace správy: 

Kód študijného programu CRŠ/PraF UK AIS2:

Dokument :

12476/dTDSP15

 Opis

105854/dTDSPx15

 Opis

106107/dTDSP15EN 

 Opis

105853/dTDSPx15EN

 Opis

dTDSP15

 VHS