Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Trestné právo

Údaje o študijnom programe

Názov študijného programu:Trestné právo
Študijný odbor:30. právo/ISCED-F 0421 Law

Stupeň vysokoškolského štúdia:tretí/ISCED 8

Titul:doktor (philosophiae doctor) (PhD.)
Jazyk uskutočňovania študijného programu:

slovenský
anglický

Forma štúdia:denná/externá
Kód CRŠ100647/182916
106105/182915
Kód PraF UK AIS2dTRP17/dTRPx17
dTRP17EN/dTRPx17EN
Štandardná dĺžka štúdiatri roky (denné)/štyri roky (externé)
Metódy výučbyprezenčná

Profil absolventa a ciele vzdelávania

 Absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe trestné právo ovláda vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v právnych vedách, ktorému slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových vedeckých poznatkov v oblasti študijného odboru právo, pričom absolvent je zameraný na právne odvetvie trestné právo alebo kombináciu s príbuznými právnymi odvetviami, predovšetkým správne právo. V daných oblastiach prezentuje vedomosti na najvyššej úrovni, ktoré sú reprezentované predovšetkým jeho publikačnou činnosťou.

 

Absolvent dokáže analyzovať, syntetizovať a komparovať právne inštitúty právneho odvetvia trestné právo, ako aj príbuzných právnych odvetví, s cieľom vytvorenia návrhov de lege ferenda, v záujme ich efektívnejšieho uplatnenia v právnom poriadku. Je spôsobilý využívať vo vedeckej práci všetky nosné vedecké metódy výskumu, pričom dokáže prepojiť navzájom nielen právne inštitúty trestného práva, ale uvažovať kriticky aj interdisciplinárne. Súčasne dokáže identifikovať prerastanie právnych inštitútov implementovaných z právnych poriadkov štátov Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky. Absolvent taktiež ovláda koncepčné, analytické a syntetizujúce poznatky v oblasti trestného práva, so širokým využitím v právnej vede a praxi. Je spôsobilý svojím osobným vedeckým prínosom formovať ďalší rozvoj trestného práva v celonárodnom, čiastočne i medzinárodnom meradle. Aplikuje získané poznatky v praxi so znalosťou výberu alternatívnych riešení.

 

Absolvent aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v spoločenských vzťahoch na úrovni vnútroštátnej, únijnej i medzinárodnej. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové vedecké poznatky. V rámci právneho odvetvia trestné právo je spôsobilý identifikovať jeho nedostatky, navrhnúť ich riešenie metódami výkladu alebo tvorby práva a porovnať súčasný stav poznania v právnom odvetví trestné právo s právnymi poriadkami iných štátov. Absolvent v danej súvislosti prezentuje najviac pokročilé a špecializované zručnosti a techniky vrátane schopnosti syntézy a hodnotenia, ktoré sa požadujú na riešenie zásadných problémov v oblasti výskumu a/alebo inovácie a na rozšírenie a nové vymedzenie existujúcich vedomostí alebo odborných postupov.

 

Absolvent má nezávislé kritické a analytické myslenie, ktoré aplikuje v meniacich sa spoločenských podmienkach a je schopný prezentovať samostatne výsledky výskumu a vývoja v odbore právo v právnom odvetví trestné právo, ako aj v príbuzných právnych odvetviach, pred vedeckou a odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí.

 

Absolvent nadobudne spôsobilosť vedecko-pedagogicky pôsobiť na požadovanej metodologickej úrovni v odbore právo, v právnom odvetví trestné právo, ako aj v príbuzných právnych odvetviach, na základe čoho je pripravený kvalifikovane pôsobiť v rámci pedagogického procesu na vysokých školách v daných oblastiach.

 

Absolvent si osvojí schopnosť prejavovať značnú autoritu, inováciu, samostatnosť, vedeckú a odbornú bezúhonnosť a prevezme trvalý záväzok rozvíjať nové myšlienky alebo postupy. Predmetné komponenty sa odrážajú predovšetkým v schopnosti absolventa dokázať určiť zameranie výskumu a koordinovať tím vo vednej oblasti trestné právo, ako aj v príbuzných právnych odvetviach, a v pravidelnej publikačnej činnosti, ktorá svojou kvalitou zodpovedá štandardom Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (Vnútorný predpis č. 23/2021), ako aj štandardom Vnútorného predpisu č. 5/2021, ktorý upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v podmienkach Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty a Štandardom pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej  akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej budú všetky tri dokumenty označované ako „Štandardy kvality“) a ktorú absolvent prezentoval počas svojho doktorandského štúdia.

 

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe trestné právo dosahované prostredníctvom nasledovných merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach študijného programu, ktorý pozostáva z výučbovej časti, z vedeckej časti a z pedagogickej časti 

 

Výučbová časť – predovšetkým výučba v rámci profilových predmetov:

 

Metodológia vedy

Metodika kvalitatívnych právnych výskumov

Prostredníctvom hore uvedených predmetov je zabezpečené, aby jednotlivé študijné programy doktorandského štúdia boli v študijnej časti posilňované v spoločnom základe z hľadiska metodológie vedy.

V rámci predmetu Metodológia vedy sú výstupy študentov prezentované schopnosťou formulovať výskumné hypotézy, prehĺbením zručností pri aplikácii metód analýzy a syntézy pri písaní vedeckých prác, dodržiavaním požiadaviek Štandardov kvality.

V rámci predmetu Metodika kvalitatívnych právnych výskumov si študent osvojí metódu kvalitatívneho výskumu, ktorý je v kontexte so stanovením účelu a cieľov, zberu dát, procesu ich analýzy až po generovanie záverečnej správy zameraný na porozumenie a interpretáciu významov, ktoré svojim skúsenostiam a vnemom priraďujú skúmané osoby. Cieľom je hľadanie príčin a súvislostí vo svetoch jednotlivcov a následná induktívna predikcia smerujúca k odpovediam na výskumné otázky.

 

Metodika pedagogického procesu na právnických fakultách

Absolvovaním predmetu získa študent ťažiskové vedomosti a relevantné informácie, na základe ktorých je schopný formulovať ciele a obsah vlastného pedagogického procesu. Ovláda organizačné formy, didaktické zásady a vyučovacie metódy, ktoré sú pre pedagogický proces profilujúce, pričom je spôsobilý ich flexibilne a správne selektovať v závislosti od požiadaviek pedagogického procesu, vyučovaného predmetu ako aj cieľovej skupiny. Na základe vlastných poznatkov identifikuje individuálne všeobecné a osobitné požiadavky na prípravu čiastkových častí vyučovacieho procesu akcentujúc špecifiká výučby zameranej na právnické vzdelávanie.

 

Trestné právo hmotné – vedecké aspekty

Študent si osvojí metodológiu vedeckého výskumu v oblasti trestného práva hmotného a to aj v kontexte interdisciplinárneho prístupu, je schopný filozoficko-právne aj v aplikačnej praxi vykladať nosné zásady trestného práva, obsiahne koncept trestnej zodpovednosti i trestnoprávnej legislatívy de lege lata aj s možnosťami de lege ferenda a zorientuje sa v oblasti najaktuálnejších vedeckých problémov trestného práva hmotného nielen z hľadiska slovenského právneho poriadku, ale aj právneho poriadku Európskej únie a medzinárodného práva. Zároveň si tieto schopnosti overí komparáciou vybraného inštitútu, ktorý súvisí s témou dizertačnej práce, s inými právnymi poriadkami v rámci EÚ. Náplňou práce študenta je aj štúdium cudzích právnych poriadkov, zahraničnej literatúry, a poznanie práva EÚ. Po absolvovaní predmetu študent získa aj orientáciu v zahraničnej právnej úprave a literatúre v rozsahu uskutočnenej komparácie, je schopný vyhodnotiť získané poznatky a predložiť prípadné návrhy de lege ferenda.

 

Trestné právo procesné – vedecké aspekty

Študent si osvojí metodológiu vedeckého výskumu v oblasti trestného práva procesného a to aj v kontexte interdisciplinárneho prístupu, je schopný filozoficko-právne aj v aplikačnej praxi vykladať základné zásady trestného konania, obsiahne koncept trestného procesu a jeho legislatívneho vyjadrenia de lege lata aj s možnosťami de lege ferenda vrátane problematiky kontradiktórnosti trestného konania a zorientuje sa v oblasti najaktuálnejších vedeckých problémov trestného práva procesného nielen z hľadiska slovenského právneho poriadku, ale aj právneho poriadku Európskej únie a medzinárodného práva. Zároveň si tieto schopnosti overí komparáciou vybraného inštitútu, ktorý súvisí s témou dizertačnej práce, s inými právnymi poriadkami v rámci EÚ. Náplňou práce študenta je aj štúdium cudzích právnych poriadkov, zahraničnej literatúry, a poznanie práva EÚ. Po absolvovaní predmetu študent získa aj orientáciu v zahraničnej právnej úprave a literatúre v rozsahu uskutočnenej komparácie, je schopný vyhodnotiť získané poznatky a predložiť prípadné návrhy de lege ferenda.

 

Prokuratúra a súdy ako orgány ochrany zákonnosti

Študent sa komplexne oboznámi s činnosťou prokuratúry a súdov ako orgánov, ktoré sav najvýznamnejšej miere v praxi podieľajú na ochrane záujmov spoločnosti i jednotlivca, so zameraním na správnu agendu týchto orgánov, podzákonné predpisy a interné normy týkajúce sa činnosti týchto orgánov. Študent tak získa hlbšie poznatky o fungovaní uvedených inštitúcií a ich činnosti. Náplňou predmetu je aj vyhodnocovanie efektívnosti činnosti týchto orgánov so zameraním na porovnávanie legislatívnej úpravy a praktickej činnosti týchto orgánov, kde dochádza k prekrývaniu praxe s teóriou a kde sa naopak prax odkláňa od teórie. Absolvent by mal vedieť v rámci tohto predmetu hodnotiť judikatúru a pracovať tak s anonymizovanými rozhodnutiami prokuratúry, súdov, ale aj Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR a judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. Cieľom práce na tomto predmete je formulovať úvahy de lege ferenda k efektívnejšej práci týchto orgánov a prípadne tiež schopnosť vyjadriť kritiku na určité praktické aspekty činnosti týchto orgánov, kde je priestor na zlepšenie do budúcnosti.

 

Dokazovanie

Absolvent si rozšíri poznatky o analytické myslenie v problematike dokazovania, a to nie len v trestnom práve, ale aj v občianskom, či správnom práve. Predmet je zameraný na dôslednú analýzu jednotlivých dôkazných prostriedkov, najmä z hľadiska ich praktického uplatňovania a tiež proces dokazovania preberá z komplexného pohľadu, kde sa zameriava aj na proces vyhľadávania a získavania dôkazov, následného vykonávania týchto dôkazov a ich využiteľnosti v trestnom konaní. Náplňou predmetu je aj proces hodnotenia dôkazov, vyhodnocovanie váhy jednotlivých dôkazov v trestnom, správnom či administratívnom konaní a následne vyvodzovanie rozhodnutia a premietnutie procesu dokazovania do odôvodnenia finálneho rozhodnutia.

Príprava projektu dizertačnej práce z trestného práva

Systematickou prípravou projektu dizertačnej práce si študent pod vedením svojho školiteľa nie len osvojí, ale zároveň nadobudne spôsobilosť aplikovať základné metódy vedeckej práce a ich využitie pri vlastnej výskumnej a vedeckej aktivite. Pod vplyvom pravidelného logického a premysleného mentoringu školiteľa, ktorý vhodným spôsobom ovplyvňuje celý proces prípravy projektu, je po absolvovaní predmetu študent schopný formulovať základné vedecké otázky a  vedecké hypotézy, ktoré sú zároveň prezumovaným výsledkom. Dôraz kladený na aktívnu zložku výskumu je determinovaný vlastnou tvorivou činnosťou študenta. Uvedený proces finalizuje vypracovaním projektu dizertačnej práce, v ktorom na základe doterajšieho vedeckého skúmania problematiky a poznatkov formuluje a precizuje základné hypotézy, a zároveň vytvára vedeckú platformu pre ďalší výskum v skúmanej oblasti. Súčasťou projektu sú aj rozpracované čiastkové ciele, ktoré podmieňujú dosiahnutie cieľa hlavného. V projekte nechýba diskusia, ako aj jej výsledky. Vlastné postoje a vlastné riešenia, ku ktorým autor dospel, sú logicky usporiadané a dostatočne zhodnotené. Zároveň študent vie komentovať všetky skutočnosti a poznatky v konfrontácii s výsledkami výskumných prác iných autorov či rozhodnutí relevantných autorít aplikujúcich práv, ťažiskovo judikátov. Po absolvovaní je študent schopný prezentovať, argumentovať čiastkové výstupy vedeckého výskumu a viesť vedeckú a odbornú diskusiu ohľadom predmetnej problematiky.

 

Vedecká časť

Minimálny rozsah povinne voliteľnej vedeckej činnosti vyplýva zo Smernice dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorá upravuje hodnotenie vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte (Vnútorný predpis č. 1/2018).V zmysle článku 6 ods. 1 Vnútorného predpisu č. 1/2018 PraFUK sa každoročne vyhotovuje celkové hodnotenie vedeckej a odbornej činnosti osôb uvedených v čl. 1, medzi ktorých sú zaradení aj doktorandi. Doktorand PraF UK je povinný za hodnotené obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť za publikačnú činnosť hodnotenie minimálne 30 bodov, pokiaľ ide o doktoranda v dennej forme štúdia, a minimálne 20bodov, pokiaľ ide o doktoranda v externej forme štúdia. Doktorand v dennej forme štúdia je v celkovom hodnotení povinný za hodnotené obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť najmenej 35 bodov. Doktorand v externej forme štúdia je v celkovom hodnotení povinný za hodnotené obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť najmenej 25 bodov. Konkrétny počet bodov za jednotlivé kategórie vyplývajú z čl. 2-5 Vnútorného predpisu č. 1/2018:

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2018/VP_2018_01.pdf

 

Kvalita publikačnej činnosti študentov doktorandského štúdia, predovšetkým v kontexte so Štandardami kvality, je každoročne vyhodnocovaná Radou pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

 

Pedagogická časť

Študent doktorandského štúdia, na začiatku aj pod dohľadom svojho školiteľa, aplikuje a zdokonaľuje zručnosti vo výučbe, ktoré si predtým získal vlastnými hospitáciami na uvedených predmetoch a v rámci profilového predmetu Metodika pedagogického procesu na právnických fakultách.

Uplatnenie absolventov

 Absolvent je odborne a osobnostne spôsobilý zastávať pozície s celoštátnym dosahom na úseku metodík, usmerňovania, dohľadu a kontroly boja s trestnou činnosťou a priebehu trestného konania v štruktúrach Ústavného súdu SR, Prokuratúry SR, súdov SR, advokácie a bezpečnostných zborov. Absolvent je ďalej spôsobilý na uplatnenie vo vedecko-pedagogickej sfére, najmä v pozícii odborného asistenta na právnickej fakulte alebo vo vedeckej pozícii vo vedeckých ustanovizniach Slovenska, napr. na Slovenskej akadémii vied, a pod.

Podmienky prijatia a prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

 Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 24/2023, úplné znenie VP 4/2021 v znení dodatku č. 1):

Postupy prijímania na štúdium.

Pravidlá prijímacieho konania na UK (VP 4/2021)

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf

Odporúčaný študijný plán a informačné listy

DENNÉ ŠTÚDIUM

Odporúčaný študijný plán:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

 

Informačné listy:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Odporúčaný študijný plán:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

 

Informačné listy:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

Rada študijného programu

Členovia Rady študijného programu:

Garant:

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.VUPCHVTČ
Spolugaranti:prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.VUPCHVTČ
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.VUPCHVTČ
doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LLM.VUPCHVTČ
doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.VUPCHVTČ
Študenti:Mgr. Lucia Vasilik 
Externé prostredie:

   JUDr. Marta Kolcunová, PhD. - Generálna prokuratúra SR

 

Dokumenty

 Zasadnutia Rady študijného programu:

Dátum:Popis:Zápisnica:
19.05.2022prerokovanie návrhu profilu absolventaZápisnica
21.04.2023hodnotenie študijného programu a jeho udržateľnostiZápisnica
11.10.2023prerokovanie a schvaľovanie aktualizácií opisov študijných programov a vnútornej hodnotiacej správyZápisnica

 Rozhodnutia: 

Dátum:

Orgán:

Rozhodnutie:

31.05.2022

Akreditačná rada PraF UK

Rozhodnutie

19.08.2022

Akreditačná rada UK

Rozhodnutie

Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou: Dohoda

Opisy študijných programov a vnútorné hodnotiace správy: 

Kód študijného programu CRŠ/PraF UK AIS2:

Dokument :

100647/dTRP17

Opis; Opis (aktualizácia k 11.10.2023)

182916/dTRPx17

OpisOpis (aktualizácia k 11.10.2023)

106105/dTRP17EN

OpisOpis (aktualizácia k 11.10.2023)

182915/dTRPx17EN

OpisOpis (aktualizácia k 11.10.2023)

dTRP17

VHS; VHS (aktualizácia k 11.10.2023)