Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Správne právo

Údaje o študijnom programe

Názov študijného programu:Správne právo
Študijný odbor:30. právo/ISCED-F 0421 Law

Stupeň vysokoškolského štúdia:tretí/ISCED 8

Titul:doktor (philosophiae doctor) (PhD.)
Jazyk uskutočňovania študijného programu:

slovenský
anglický

Forma štúdia:denná/externá
Kód CRŠ12478/105861
106108/105860
Kód PraF UK AIS2dSPRP15/dSPRPx15
dSPRP15EN/dSPRPx15EN
Štandardná dĺžka štúdiatri roky (denné)/štyri roky (externé)
Metódy výučbyprezenčná

Profil absolventa a ciele vzdelávania

 Absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe správne právo ovláda vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v právnych vedách, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových vedeckých poznatkov v oblasti študijného odboru právo, pričom absolvent je zameraný na právne odvetvie správne právo alebo kombináciu s príbuznými právnymi odvetviami, predovšetkým ústavné právo a trestné právo. V daných oblastiach prezentuje vedomosti na najvyššej úrovni, ktoré sú reprezentované predovšetkým jeho publikačnou činnosťou a prednáškovou činnosťou.

 

Absolvent dokáže analyzovať, syntetizovať a komparovať právne inštitúty právneho odvetvia správne právo, ako aj príbuzných právnych odvetví s cieľom vytvorenia návrhov de lege ferenda v záujme ich efektívnejšieho uplatnenia v právnom poriadku. Je spôsobilý využívať vo vedeckej práci a v právnej praxi všetky nosné vedecké metódy výskumu, pričom dokáže prepojiť navzájom nielen právne inštitúty správneho práva, ale uvažovať kriticky aj interdisciplinárne. Súčasne dokáže identifikovať prerastanie právnych inštitútov implementovaných z právnych poriadkov štátov Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky. Absolvent taktiež ovláda koncepčné, analytické a syntetizujúce poznatky v oblasti správneho práva so širokým využitím v právnej vede a praxi. Je spôsobilý svojím osobným vedeckým prínosom formovať ďalší rozvoj správneho práva v celonárodnom, čiastočne i medzinárodnom a únijnom meradle. Aplikuje získané poznatky v praxi so znalosťou výberu alternatívnych riešení.

 

Absolvent aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v spoločenských vzťahoch na úrovni vnútroštátnej, únijnej i medzinárodnej. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové vedecké poznatky. V rámci právneho odvetvia správne právo je spôsobilý identifikovať jeho nedostatky, navrhnúť ich riešenie metódami výkladu alebo tvorby práva a porovnať súčasný stav poznania v právnom odvetví správne právo s právnymi poriadkami iných štátov. Absolvent v danej súvislosti prezentuje najviac pokročilé a špecializované zručnosti a techniky vrátane schopnosti syntézy a hodnotenia, ktoré sa požadujú na riešenie zásadných problémov v oblasti výskumu alebo inovácie a na rozšírenie a nové vymedzenie existujúcich vedomostí alebo odborných postupov.

 

Absolvent má nezávislé kritické a analytické myslenie, ktoré aplikuje v meniacich sa spoločenských podmienkach a je schopný prezentovať samostatne výsledky výskumu a vývoja v odbore právo v právnom odvetví správne právo, ako aj v príbuzných právnych odvetviach pred vedeckou a odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí.

 

Absolvent nadobudne spôsobilosť vedecko-pedagogicky pôsobiť na požadovanej metodologickej úrovni v odbore právo, v právnom odvetví správne právo, ako aj v príbuzných právnych odvetviach, na základe čoho je pripravený kvalifikovane pôsobiť v rámci pedagogického procesu na vysokých školách v daných oblastiach.

 

Absolvent si osvojí schopnosť prejavovať značnú autoritu, schopnosť navrhovať inovácie samostatnosť, vedeckú a odbornú bezúhonnosť a prevezme trvalý záväzok rozvíjať nové myšlienky alebo postupy. Predmetné komponenty sa odrážajú predovšetkým v schopnosti absolventa dokázať určiť zameranie výskumu a koordinovať tím vo vednej oblasti správne právo, ako aj v príbuzných právnych odvetviach, a v pravidelnej publikačnej činnosti, ktorá svojou kvalitou zodpovedá štandardom Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (Vnútorný predpis č. 23/2021), ako aj štandardom Vnútorného predpisu č. 5/2021, ktorý upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v podmienkach Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty a Štandardom pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej budú všetky tri dokumenty označované ako „Štandardy kvality“) a ktorú absolvent prezentoval počas svojho doktorandského štúdia.

 

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe správne právo dosahované prostredníctvom nasledovných merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach študijného programu, ktorý pozostáva z výučbovej časti, z vedeckej časti a z pedagogickej časti 

 

Výučbová časť – predovšetkým výučba v rámci profilových predmetov:

 

Metodológia vedy

Metodika kvalitatívnych právnych výskumov

Prostredníctvom hore uvedených predmetov je zabezpečené, aby jednotlivé študijné programy doktorandského štúdia boli v študijnej časti posilňované v spoločnom základe z hľadiska metodológie vedy.

V rámci predmetu Metodológia vedy sú výstupy študentov prezentované schopnosťou formulovať výskumné hypotézy, prehĺbením zručností pri aplikácii metód analýzy a syntézy pri písaní vedeckých prác, dodržiavaním požiadaviek Štandardov kvality.

V rámci predmetu Metodika kvalitatívnych právnych výskumov si študent osvojí metódu kvalitatívneho výskumu, ktorý je v kontexte so stanovením účelu a cieľov, zberu dát, procesu ich analýzy až po generovanie záverečnej správy zameraný na porozumenie a interpretáciu významov, ktoré svojim skúsenostiam a vnemom priraďujú skúmané osoby. Cieľom je hľadanie príčin a súvislostí vo svetoch jednotlivcov a následná induktívna predikcia smerujúca k odpovediam na výskumné otázky.

 

Metodika pedagogického procesu na právnických fakultách

Absolvovaním predmetu získa študent ťažiskové vedomosti a relevantné informácie, na základe ktorých je schopný formulovať ciele a obsah vlastného pedagogického procesu. Ovláda organizačné formy, didaktické zásady a vyučovacie metódy, ktoré sú pre pedagogický proces profilujúce, pričom je spôsobilý ich flexibilne a správne selektovať v závislosti od požiadaviek pedagogického procesu, vyučovaného predmetu ako aj cieľovej skupiny. Na základe vlastných poznatkov identifikuje individuálne všeobecné a osobitné požiadavky na prípravu čiastkových častí vyučovacieho procesu akcentujúc špecifiká výučby zameranej na právnické vzdelávanie.

 

Veda správneho práva

Študent nadobudne teoretické a metodologické znalosti z odboru správne právo. Pripraví sa na vedecké výstupy v odbore správne právo a správna veda.

 

Správna veda 1

Študent si osvojí teoretické poznatky o organizácii a fungovaní verejnej správy. Ďalej získa teoretické a praktické poznatky o tvorbe orgánov verejnej správy a metódach a formách ich pôsobenia dovnútra verejnej správy i navonok vo vzťahu k fyzickým osobám a právnickým osobám.

 

Správna veda 2

Študent si osvojí ďalšie teoretické i praktické poznatky, ktoré sa dotýkajú právneho pôsobenia ľudského substrátu vo verejnej správe. Študent získa špecifické poznatky o zdokonaľovaní fungovania verejnej správy a hodnotení jej úrovne.

 

Zodpovednosť vo verejnom práve

Študent získa hlbší prehľad o inštitúte zodpovednosti vo všeobecnosti, ale aj špecificky v podmienkach ústavného práva a trestného práva. Dôraz sa kladie na uplatňovanie zodpovednosti v správnom práve, a to jednak zodpovednosti za výkon verejnej správy, a jednak administratívnoprávnej zodpovednosti, teda zodpovednosti spravovaných subjektov.

Príprava projektu dizertačnej práce zo správneho práva

Systematickou prípravou projektu dizertačnej práce si študent pod vedením svojho školiteľa nielen osvojí, ale zároveň nadobudne spôsobilosť aplikovať základné metódy vedeckej práce a ich využitie pri vlastnej výskumnej a vedeckej aktivite. Pod vplyvom pravidelného mentoringu školiteľa, ktorý vhodným spôsobom ovplyvňuje celý proces prípravy projektu, je po absolvovaní predmetu študent schopný formulovať základné vedecké otázky a  vedecké hypotézy, ktoré sú zároveň prezumovaným výsledkom. Dôraz kladený na aktívnu zložku výskumu je determinovaný vlastnou tvorivou činnosťou študenta. Uvedený proces finalizuje vypracovaním projektu dizertačnej práce, v ktorom na základe doterajšieho vedeckého skúmania problematiky a poznatkov formuluje a precizuje základné hypotézy, a zároveň vytvára vedeckú platformu pre ďalší výskum v skúmanej oblasti. Súčasťou projektu sú aj rozpracované čiastkové ciele, ktoré podmieňujú dosiahnutie cieľa hlavného. V projekte nechýba diskusia, ako aj jej výsledky. Vlastné postoje a vlastné riešenia, ku ktorým autor dospel, sú logicky usporiadané a dostatočne zhodnotené. Zároveň študent vie komentovať všetky skutočnosti a poznatky v konfrontácii s výsledkami výskumných prác iných autorov či rozhodnutí relevantných autorít aplikujúcich právo, ťažiskovo judikátov. Po absolvovaní je študent schopný prezentovať, argumentovať čiastkové výstupy vedeckého výskumu a viesť vedeckú a odbornú diskusiu ohľadom predmetnej problematiky.

 

Vedecká časť

Minimálny rozsah povinne voliteľnej vedeckej činnosti vyplýva zo Smernice dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorá upravuje hodnotenie vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte (Vnútorný predpis č. 1/2018). V zmysle článku 6 ods. 1 Vnútorného predpisu č. 1/2018 PraF UK sa každoročne vyhotovuje celkové hodnotenie vedeckej a odbornej činnosti osôb uvedených v čl. 1, medzi ktoré sú zaradení aj doktorandi. Doktorand je povinný za hodnotené obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť za publikačnú činnosť hodnotenie minimálne 30 bodov, pokiaľ ide o doktoranda v dennej forme štúdia, a minimálne 20 bodov, pokiaľ ide o doktoranda v externej forme štúdia. Doktorand v dennej forme štúdia je v celkovom hodnotení povinný za hodnotené obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť najmenej 35 bodov. Doktorand v externej forme štúdia je v celkovom hodnotení povinný za hodnotené obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť najmenej 25 bodov. Konkrétny počet bodov za jednotlivé kategórie vyplývajú z čl. 2 až 5 Vnútorného predpisu č. 1/2018:

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2018/VP_2018_01.pdf

 

Kvalita publikačnej činnosti študentov doktorandského štúdia, predovšetkým v kontexte so Štandardami kvality, je každoročne vyhodnocovaná Radou pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

 

Pedagogická časť

Študent doktorandského štúdia, na začiatku aj pod dohľadom svojho školiteľa, aplikuje a zdokonaľuje zručnosti vo výučbe, ktoré si predtým získal vlastnými hospitáciami na uvedených predmetoch a v rámci profilového predmetu Metodika pedagogického procesu na právnických fakultách.

Uplatnenie absolventov

 -        Vysokoškolský učiteľ na pozícii odborný asistent v odbore Právo so zameraním na správne právo, za splnenia podmienok ustanovených príslušnými predpismi aj na funkčných miestach docent a profesor

-        Výskumný pracovník, 

-        Generálny štátny radca v štátnej službe, osobitne v rámci orgánov štátnej správy

-        Zamestnanec územnej samosprávy

-        Zamestnanec pre potreby správneho súdnictva

-        Zamestnanec v štruktúrach orgánov Európskej únie pre potreby tvorby legislatívy s celoštátnou a medzinárodnou pôsobnosťou

Podmienky prijatia a prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

 Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 24/2023, úplné znenie VP 4/2021 v znení dodatku č. 1):

Postupy prijímania na štúdium.

Pravidlá prijímacieho konania na UK (VP 4/2021)

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf

Odporúčaný študijný plán a informačné listy

DENNÉ ŠTÚDIUM

Odporúčaný študijný plán:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

 

Informačné listy:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Odporúčaný študijný plán:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

 

Informačné listy:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

Rada študijného programu

Členovia Rady študijného programu:

Garant:

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.VUPCHVTČ
Spolugaranti:prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.VUPCHVTČ
doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.VUPCHVTČ
doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.VUPCHVTČ
doc. JUDr. Zuzana Hamuľáková, PhD.VUPCHVTČ
Študenti:Mgr. Kristína Slámková 
Externé prostredie:

 JUDr. Marek Samoš - Úrad priemyselného vlastníctva SR, podpredseda

 

Dokumenty

Zasadnutia Rady študijného programu:

Dátum: 

Popis: 

Zápisnica: 

19.05.2022

prerokovanie návrhu profilu absolventa a opisu študijného programu 

Zápisnica 

03.07.2023 

Hodnotenie študijného programu za rok 2022/2023 

Zápisnica 

12.10.2023

Prerokovanie aktualizácie Opisu študijného programu a Vnútornej hodnotiacej správy 

Zápisnica 

Rozhodnutia: 

Dátum:

Orgán:

Rozhodnutie:

31.05.2022

Akreditačná rada PraF UK

Rozhodnutie

19.08.2022

Akreditačná rada UK

Rozhodnutie

Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou: Dohoda

Opisy študijných programov a vnútorné hodnotiace správy: 

Kód študijného programu CRŠ/PraF UK AIS2:

Dokument :

12478/dSPRP15

 Opis

105861/dSPRPx15

 Opis

106108/dSPRP15EN 

 Opis

105860/dSPRPx15EN

 Opis

dSPRP15

 VHS