Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ústavné právo

Údaje o študijnom programe

Názov študijného programu:Ústavné právo
Študijný odbor:30. právo/ISCED-F 0421 Law

Stupeň vysokoškolského štúdia:tretí/ISCED 8

Titul:doktor (philosophiae doctor) (PhD.)
Jazyk uskutočňovania študijného programu:

slovenský
anglický

Forma štúdia:denná/externá
Kód CRŠ 12473 / 182914
106112 / 182913
Kód PraF UK AIS2dUSP17/dUSPx17
dUSP17EN/dUSPx17EN
Štandardná dĺžka štúdiatri roky (denné)/štyri roky (externé)
Metódy výučbyprezenčná

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe ústavné právo ovláda vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v právnych vedách, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových vedeckých poznatkov v oblasti študijného odboru právo, pričom absolvent je zameraný na právne odvetvie ústavné právo alebo kombináciu s príbuznými právnymi odvetviami, predovšetkým správnym právom, medzinárodným právom, európskym právom a teóriou práva. V daných oblastiach prezentuje vedomosti na najvyššej úrovni, ktoré sú reprezentované predovšetkým jeho publikačnou činnosťou.

 

Absolvent dokáže analyzovať, syntetizovať a komparovať právne inštitúty právneho odvetvia ústavné právo, ako aj príbuzných právnych odvetví, s cieľom vytvorenia návrhov de lege ferenda, v záujme ich efektívnejšieho uplatnenia v právnom poriadku. Je spôsobilý využívať vo vedeckej práci všetky nosné vedecké metódy výskumu, pričom dokáže prepojiť navzájom nielen právne inštitúty ústavného práva, ale uvažovať kriticky aj interdisciplinárne. Súčasne dokáže identifikovať prerastanie právnych inštitútov implementovaných z právnych poriadkov štátov Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky. Absolvent taktiež ovláda koncepčné, analytické a syntetizujúce poznatky v oblasti ústavného práva, so širokým využitím v právnej vede a praxi. Je spôsobilý svojím osobným vedeckým prínosom formovať ďalší rozvoj ústavného práva v celonárodnom, čiastočne i medzinárodnom meradle. Aplikuje získané poznatky v praxi so znalosťou výberu alternatívnych koncepčných alebo individuálnych riešení.

 

Absolvent aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v spoločenských vzťahoch na úrovni vnútroštátnej, únijnej i medzinárodnej. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové vedecké poznatky. V rámci právneho odvetvia ústavné právo je spôsobilý identifikovať jeho nedostatky, navrhnúť ich riešenie metódami výkladu alebo tvorby práva a porovnať súčasný stav poznania v právnom odvetví ústavné právo s právnymi poriadkami iných štátov. Absolvent v danej súvislosti prezentuje najviac pokročilé a špecializované zručnosti a techniky vrátane schopnosti syntézy a hodnotenia, ktoré sa požadujú na riešenie zásadných problémov v oblasti výskumu a/alebo inovácie a na rozšírenie a nové vymedzenie existujúcich vedomostí alebo odborných postupov.

 

Absolvent má nezávislé kritické a analytické myslenie, ktoré aplikuje v meniacich sa spoločenských podmienkach a je schopný prezentovať samostatne výsledky výskumu a vývoja v odbore právo v právnom odvetví ústavné právo, ako aj v príbuzných právnych odvetviach, pred vedeckou a odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí.

 

Absolvent nadobudne spôsobilosť vedecko-pedagogicky pôsobiť na požadovanej metodologickej úrovni v odbore právo, v právnom odvetví ústavné právo, ako aj v príbuzných právnych odvetviach, na základe čoho je pripravený kvalifikovane pôsobiť v rámci pedagogického procesu na vysokých školách v daných oblastiach.

 

Absolvent si osvojí schopnosť prejavovať značnú autoritu, inováciu, samostatnosť, vedeckú a odbornú bezúhonnosť a prevezme trvalý záväzok rozvíjať nové myšlienky alebo postupy. Predmetné komponenty  sa odrážajú predovšetkým v schopnosti absolventa dokázať určiť zameranie výskumu a koordinovať tím vo vednej oblasti ústavné právo, ako aj v príbuzných právnych odvetviach, a v pravidelnej publikačnej činnosti, ktorá svojou kvalitou zodpovedá štandardom Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (Vnútorný predpis č. 23/2021), ako aj štandardom Vnútorného predpisu č. 5/2021, ktorý upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v podmienkach Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty a Štandardom pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej budú všetky tri dokumenty označované ako „Štandardy kvality“) a ktorú absolvent prezentoval počas svojho doktorandského štúdia.

 

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe ústavné právo dosahované prostredníctvom nasledovných merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach študijného programu, ktorý pozostáva z výučbovej časti, z vedeckej časti a z pedagogickej časti

 

Výučbová časť – predovšetkým výučba v rámci profilových predmetov:

 

Metodológia vedy

Metodika kvalitatívnych právnych výskumov

V rámci hore uvedených predmetov je zabezpečené, aby jednotlivé študijné programy doktorandského štúdia boli v študijnej časti posilňované v spoločnom základe z hľadiska metodológie vedy.

V rámci predmetu Metodológia vedy sú výstupy študentov prezentované schopnosťou formulovať výskumné hypotézy, prehĺbením zručností pri aplikácii metód analýzy a syntézy pri písaní vedeckých prác, dodržiavaním požiadaviek Štandardov kvality.

V rámci predmetu Metodika kvalitatívnych právnych výskumov si študent osvojí metódu kvalitatívneho výskumu, ktorý je v kontexte so stanovením účelu a cieľov, zberu dát, procesu ich analýzy až po generovanie záverečnej správy zameraný na porozumenie a interpretáciu významov, ktoré svojim skúsenostiam a vnemom priraďujú skúmané osoby. Cieľom je hľadanie príčin a súvislostí vo svetoch jednotlivcov a následná induktívna predikcia smerujúca k odpovediam na výskumné otázky.

 

Základy a aplikácia právnického vzdelávania: metodika pedagogického procesu

Absolvovaním predmetu získa študent ťažiskové vedomosti a relevantné informácie, na základe ktorých je schopný formulovať ciele a obsah vlastného pedagogického procesu. Ovláda organizačné formy, didaktické zásady a vyučovacie metódy, ktoré sú pre pedagogický proces profilujúce, pričom je spôsobilý ich flexibilne a správne selektovať v závislosti od požiadaviek pedagogického procesu, vyučovaného predmetu ako aj cieľovej skupiny. Na základe vlastných poznatkov identifikuje individuálne všeobecné a osobitné požiadavky na prípravu čiastkových častí vyučovacieho procesu akcentujúc špecifiká výučby zameranej na právnické vzdelávanie.

 

Príprava projektu dizertačnej práce z ústavného práva

Systematickou prípravou projektu dizertačnej práce si študent nie len osvojí, ale zároveň nadobudne spôsobilosť aplikovať základné metódy vedeckej práce a ich využitie pri vlastnej výskumnej a vedeckej aktivite. Pod vplyvom pravidelného logického a premysleného mentoringu, ktorý vhodným spôsobom ovplyvňuje celý proces prípravy projektu, je po absolvovaní predmetu doktorand schopný formulovať základné vedecké otázky a vedecké hypotézy, ktoré sú zároveň prezumovaným výsledkom. Dôraz kladený na aktívnu zložku výskumu je determinovaný vlastnou tvorivou činnosťou študenta. Uvedený proces finalizuje vypracovaním projektu dizertačnej práce, v ktorom na základe doterajšieho vedeckého skúmania problematiky a poznatkov formuluje a precizuje základné hypotézy, a zároveň vytvára vedeckú platformu pre ďalší výskum v skúmanej oblasti. Súčasťou projektu sú aj rozpracované čiastkové ciele, ktoré podmieňujú dosiahnutie cieľa hlavného. V projekte nechýba diskusia, ako aj jej výsledky. Vlastné postoje a vlastné riešenia, ku ktorým autor dospel, sú logicky usporiadané a dostatočne zhodnotené. Zároveň študent vie komentovať všetky skutočnosti a poznatky v konfrontácii s výsledkami výskumných prác iných autorov či rozhodnutí relevantných autorít aplikujúcich práv, ťažiskovo judikátov. Po absolvovaní je doktorand schopný prezentovať, argumentovať čiastkové výstupy vedeckého výskumu a viesť vedeckú a odbornú diskusiu ohľadom predmetnej problematiky.

 

Vybrané otázky slovenského ústavného práva

Študent si v rámci prípravy na dizertačnú skúšku zopakuje, upevní a prehĺbi vedomosti nadobudnuté na predmetoch s ústavnoprávnym zameraním. Analyzuje pri tom najnovšie zmeny Ústavy SR a súvisiacich právnych predpisov.

 

Ústavný systém Slovenskej republiky - aktuálne otázky fungovania

Študent si prehĺbi vedomosti o kľúčových princípoch fungovania ústavného systému SR, miesta a vzájomných vzťahov jednotlivých ústavných orgánov v ústavnom systéme, ako aj ich vzťah k inštitúciám EU, tendencie vývoja ústavnej úpravy ústavných inštitúcií. Je schopný konzultovať teoretické i praktické otázky fungovania ústavného systému.

 

Orgány ochrany práva a ich úloha v právnom štáte

Absolvovaním predmetu si študent prehĺbi vedomosti v oblasti kreovania a organizácie činnosti orgánov ochrany práva. Vzdelávacím výstupom pre študenta sú poznatky o spôsobe ochrany práv a právom chránených záujmov, ktoré orgány ochrany práva v podmienkach právneho poriadku SR poskytujú. Študent získa hlbší prehľad o vzťahu orgánov ochrany práva k orgánom verejno-politickej moci; o organizačnej štruktúre, spôsobe fungovania, kreácie a personálneho zloženia jednotlivých orgánov ochrany práva. Študent nadobudne nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti (koncipovanie sťažnosti, podnetu,...), ktoré je schopný aplikovať v prípadoch, ak dôjde k porušeniu jeho práva alebo právom chráneného záujmu.

 

Ústavné systémy vybraných členských štátov Európskej únie

Študent si prehĺbi vedomosti v oblasti fungovania ústavných orgánov vybraných členských štátov EU (ČR, SRN, Rakúsko, Francúzsko, VB, Taliansko, Poľsko).Po absolvovaní predmetu je schopný interpretovať fungovanie ústavných orgánov týchto štátov a vzájomné vzťahy medzi nimi. Súčasne je spôsobilý porovnať spoločné a rozdielne znaky ich ústavného postavenia.

 

Vedecká časť

Minimálny rozsah povinne voliteľnej vedeckej činnosti vyplýva zo Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorá upravuje hodnotenie vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte (Vnútorný predpis č. 1/2018). V zmysle článku 6 ods. 1 Vnútorného predpisu č. 1/2018 PraF UK každoročne vyhotovuje celkové hodnotenie vedeckej a odbornej činnosti osôb uvedených v čl. 1, medzi ktorých sú zaradení aj doktorandi. Doktorand PraF UK je povinný za hodnotené obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť za publikačnú činnosť hodnotenie minimálne 30 bodov, pokiaľ ide o doktoranda v dennej forme štúdia, a minimálne 20 bodov, pokiaľ ide o doktoranda v externej forme štúdia. Doktorand v dennej forme štúdia je v celkovom hodnotení povinný za hodnotené obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť najmenej 35 bodov. Doktorand v externej forme štúdia je v celkovom hodnotení povinný za hodnotené obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť najmenej 25 bodov. Konkrétny počet bodov za jednotlivé kategórie vyplývajú z čl. 2-5 Vnútorného predpisu č. 1/2018:

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2018/VP_2018_01.pdf

 

Kvalita publikačnej činnosti študentov doktorandského štúdia, predovšetkým v kontexte so Štandardami kvality, je každoročne vyhodnocovaná Radou pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

 

Pedagogická časť

Študent doktorandského štúdia, na začiatku aj pod dohľadom svojho školiteľa, aplikuje a zdokonaľuje zručnosti vo výučbe, ktoré si predtým získal vlastnými hospitáciami na uvedených predmetoch a v rámci profilového predmetu Základy a aplikácia právnického vzdelávania: metodika pedagogického procesu

Uplatnenie absolventov

  • odborní asistenti a vedeckí pracovníci na univerzitách a iných vedeckých inštitúciách
  • sudcovia najvyšších súdov,
  • vedúci pracovníci analytických odborov na najvyšších súdoch, vedúci pracovníci v ústredných orgánoch štátnej správy a v európskych štruktúrach
  • advokácia (vedúci pracovného tímu)
  • orgány verejnej moci
  • orgány ochrany práva (napr. verejný ochranca práv)
  • mimovládne organizácie 

Podmienky prijatia a prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

 Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 24/2023, úplné znenie VP 4/2021 v znení dodatku č. 1):

štúdium.

Pravidlá prijímacieho konania na UK (VP 4/2021)

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf

Odporúčaný študijný plán a informačné listy

DENNÉ ŠTÚDIUM

Odporúčaný študijný plán:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

 

Informačné listy:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Odporúčaný študijný plán:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

 

Informačné listy:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

Rada študijného programu

Členovia Rady študijného programu:

Garant:

prof. JUDr. Marián Giba, PhD.VUPCHVTČ
Spolugaranti:doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.VUPCHVTČ
doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. VUPCHVTČ
doc. JUDr. Marek Domin, PhD. VUPCHVTČ
doc. JUDr. Milan Hodás, PhD. VUPCHVTČ
Študenti:Mgr. Samuel Cibik
Externé prostredie:doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.

 

Dokumenty

 Zasadnutia Rady študijného programu:

Dátum:Popis:Zápisnica:
07.07.2022prerokovanie návrhu profilu absolventa a opisu študijného programuZápisnica
02.05.2023Hodnotenie študijného programu za rok 2022/2023Zápisnica
16.10.2023 Prerokovanie aktualizácie Opisu študijného programu a Vnútornej hodnotiacej správyZápisnica

 Rozhodnutia: 

Dátum:

Orgán:

Rozhodnutie:

11.07.2022

Akreditačná rada PraF UK

Rozhodnutie

19.08.2022

Akreditačná rada UK

Rozhodnutie

Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou: Dohoda

Opisy študijných programov a vnútorné hodnotiace správy: 

Kód študijného programu CRŠ/PraF UK AIS2:

Dokument :

12473/dUSP17

 Opis

182914/dUSPx17

 Opis

106112/dUSP17EN 

 Opis

182913/dUSPx17EN

 Opis

dUSP17

 VHS