Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obchodné a finančné právo

Údaje o študijnom programe

Názov študijného programu:Obchodné a finančné právo
Študijný odbor:30. právo/ISCED-F 0421 Law

Stupeň vysokoškolského štúdia:tretí/ISCED 8

Titul:doktor (philosophiae doctor) (PhD.)
Jazyk uskutočňovania študijného programu:

slovenský
anglický

Forma štúdia:denná/externá
Kód CRŠ12481/105870
106110/105868
Kód PraF UK AIS2dOFP15/dOFPx15
dOFP15EN/dOFPx15EN
Štandardná dĺžka štúdiatri roky (denné)/štyri roky (externé)
Metódy výučbyprezenčná

Profil absolventa a ciele vzdelávania

 Absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe obchodné a finančné právo ovláda vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v právnych vedách, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových vedeckých poznatkov v oblasti študijného odboru právo, pričom absolvent je zameraný na právne odvetvie obchodné a finančné právo alebo kombináciu s príbuznými právnymi odvetviami, predovšetkým občianske právo, správne právo, medzinárodné právo a právo Európskej únie. V daných oblastiach prezentuje vedomosti na najvyššej úrovni, ktoré sú reprezentované predovšetkým jeho publikačnou činnosťou.

 

Absolvent dokáže analyzovať, syntetizovať a komparovať právne inštitúty právneho odvetvia obchodné a finančné právo, ako aj príbuzných právnych odvetví, s cieľom vytvorenia návrhov de lege ferenda, v záujme ich efektívnejšieho uplatnenia v právnom poriadku. Je spôsobilý využívať vo vedeckej práci všetky nosné vedecké metódy výskumu, pričom dokáže prepojiť navzájom nielen právne inštitúty obchodného práva a finančného práva, ale uvažovať kriticky aj interdisciplinárne a chápať tak z pohľadu základného i aplikovaného výskumu subsidiaritu vzťahu Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka ako nosných súkromnoprávnych kódexov a prepojenie inštitútov verejných a súkromných financií s finančno-právnym rámcom. Súčasne dokáže identifikovať prerastanie právnych inštitútov implementovaných z právnych poriadkov štátov Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky. Absolvent taktiež ovláda koncepčné, analytické a syntetizujúce poznatky v oblasti obchodného a finančného práva, so širokým využitím v právnej vede a praxi. Je spôsobilý svojím osobným vedeckým prínosom formovať ďalší rozvoj obchodného a finančného práva v celonárodnom, čiastočne i medzinárodnom meradle. Aplikuje získané poznatky v praxi so znalosťou výberu alternatívnych koncepčných alebo individuálnych riešení.

 

Absolvent aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v spoločenských vzťahoch na úrovni vnútroštátnej, únijnej i medzinárodnej. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové vedecké poznatky. V rámci právneho odvetvia obchodné a finančné právo je spôsobilý identifikovať jeho nedostatky, navrhnúť ich riešenie metódami výkladu alebo tvorby práva a porovnať súčasný stav poznania v právnom odvetví obchodné a finančné právo s právnymi poriadkami iných štátov. Absolvent v danej súvislosti prezentuje najviac pokročilé a špecializované zručnosti a techniky vrátane schopnosti syntézy a hodnotenia, ktoré sa požadujú na riešenie zásadných problémov v oblasti výskumu a/alebo inovácie a na rozšírenie a nové vymedzenie existujúcich vedomostí alebo odborných postupov.

 

Absolvent má nezávislé kritické a analytické myslenie, ktoré aplikuje v meniacich sa spoločenských podmienkach a je schopný prezentovať samostatne výsledky výskumu a vývoja v odbore právo v právnom odvetví obchodné a finančné právo, ako aj v príbuzných právnych odvetviach, pred vedeckou a odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí.

 

Absolvent nadobudne spôsobilosť vedecko-pedagogicky pôsobiť na požadovanej metodologickej úrovni v odbore právo, v právnom odvetví obchodné a finančné právo, ako aj v príbuzných právnych odvetviach, na základe čoho je pripravený kvalifikovane pôsobiť v rámci pedagogického procesu na vysokých školách v daných oblastiach.

 

Absolvent si osvojí schopnosť prejavovať značnú autoritu, inováciu, samostatnosť, vedeckú a odbornú bezúhonnosť a prevezme trvalý záväzok rozvíjať nové myšlienky alebo postupy. Predmetné komponenty  sa odrážajú predovšetkým v schopnosti absolventa dokázať určiť zameranie výskumu a koordinovať tím vo vednej oblasti obchodné a finančné právo, ako aj v príbuzných právnych odvetviach, a v pravidelnej publikačnej činnosti, ktorá svojou kvalitou zodpovedá štandardom Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (Vnútorný predpis č. 23/2021), ako aj štandardom Vnútorného predpisu č. 5/2021, ktorý upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v podmienkach Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty a Štandardom pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej budú všetky tri dokumenty označované ako „Štandardy kvality“) a ktorú absolvent prezentoval počas svojho doktorandského štúdia.

 

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe obchodné a finančné právo dosahované prostredníctvom nasledovných merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach študijného programu, ktorý pozostáva z výučbovej časti, z vedeckej časti a z pedagogickej časti 

 

Výučbová časť – predovšetkým výučba v rámci profilových predmetov:

 

Metodológia vedy

Metodika kvalitatívnych právnych výskumov

V rámci hore uvedených predmetov je zabezpečené, aby jednotlivé študijné programy doktorandského štúdia boli v študijnej časti posilňované v spoločnom základe z hľadiska metodológie vedy.

V rámci predmetu Metodológia vedy sú výstupy študentov prezentované schopnosťou formulovať výskumné hypotézy, prehĺbením zručností pri aplikácii metód analýzy a syntézy pri písaní vedeckých prác, dodržiavaním požiadaviek Štandardov kvality.

V rámci predmetu Metodika kvalitatívnych právnych výskumov si študent osvojí metódu kvalitatívneho výskumu, ktorý je v kontexte so stanovením účelu a cieľov, zberu dát, procesu ich analýzy až po generovanie záverečnej správy zameraný na porozumenie a interpretáciu významov, ktoré svojim skúsenostiam a vnemom priraďujú skúmané osoby. Cieľom je hľadanie príčin a súvislostí vo svetoch jednotlivcov a následná induktívna predikcia smerujúca k odpovediam na výskumné otázky.

 

Základy a aplikácia právnického vzdelávania: metodika pedagogického procesu

Absolvovaním predmetu získa študent ťažiskové vedomosti a relevantné informácie, na základe ktorých je schopný formulovať ciele a obsah vlastného pedagogického procesu. Ovláda organizačné formy, didaktické zásady a vyučovacie metódy, ktoré sú pre pedagogický proces profilujúce, pričom je spôsobilý ich flexibilne a správne selektovať v závislosti od požiadaviek pedagogického procesu, vyučovaného predmetu ako aj cieľovej skupiny. Na základe vlastných poznatkov identifikuje individuálne všeobecné a osobitné požiadavky na prípravu čiastkových častí vyučovacieho procesu akcentujúc špecifiká výučby zameranej na právnické vzdelávanie.

 

Aktuálne otázky finančného práva

Študent nadobudne vedomosti o aktuálnych otázkach finančného práva a z nich vyvstávajúcich úskalí v aplikačnej praxi. Zdokonalí svoje prezentačné schopnosti. Zároveň si vylepší svoje zručnosti vo vedeckom písaní, čím sa systematicky pripravia na písanie dizertačnej práce.

 

Aktuálne otázky obchodného práva 

Študent nadobudne poznatky v rámci svojej špecializácie. Študent si prehlbuje svoje súčasné poznatky o obchodnom práve a nadobúda vzdelanostnú nadstavbu pre svoju budúcu vedeckú činnosť. Študentovi sú zároveň priblížené ťažiskové inštitúty v rámci problematiky obchodných spoločností, obchodných záväzkových vzťahov, problematiky cenných papierov a súťažného práva. Študent analyzuje aktuálnu judikatúru najvyšších súdnych inštancií, vrátane SD EÚ a ESĽP a vyhodnocuje ich vplyv na doktrínu obchodného a finančného práva. Študent sa v rámci absolvovania predmetu a svojho priebežného hodnotenia špecializuje na problematiku v rámci jeho témy dizertačnej práce.

 

Aktuálne tendencie vývoja finančného práva v národnom a medzinárodnom kontexte - komparácia v Európskej

Študent získa poznatky o aktuálnych vývojových tendenciách európskych finančno-právnych noriem, keďže vybrané pododvetvia finančného práva sú čoraz viac determinované európskou právnou úpravou. Študenti si na základe analýzy vybraných právnych inštitútoch, ich prezentácii a následnej diskusii prehĺbia poznatky o transponovaní predmetných inštitútov z európskej do národnej legislatívy.

 

Aktuálne tendencie vývoja obchodného práva v národnom a medzinárodnom kontexte - komparácia v Európskej únii

Študent si prehĺbi svoje súčasné poznatky o obchodnom práve a nadobudne vzdelanostnú nadstavbu, pričom získa vedomosti ohľadom aktuálneho vývoja obchodného práva v priestore súkromného práva ako takého a to nie len na národnej úrovni, ale aj z hľadiska vývoja vo vybraných krajinách EÚ, ktoré majú čiastočne spoločnú právnu históriu so Slovenskom, Študent získava poznatky aj zo zdrojov soft law, napr. Európsky modelový zákon o spoločnostiach (EMCA), odporúčania OSN v oblasti Business and Human Rights, trvalo udržateľného rozvoja 

 

Simulované prípadové štúdie z finančného práva

Absolvovaním predmetu získa študent prehľad v rozhodovacej činnosti slovenských orgánov a súdov, súdov a inštitúcií vybraných štátov Európskej únie, ako aj v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie vo vybraných oblastiach finančného práva. Analýzou rozhodnutí si študent prehĺbi poznatky z právnej problematiky finančného práva hmotného, ako aj procesno-právnych inštitútov a zároveň si zlepší schopnosť interpretácie súdnych rozhodnutí a rozhodnutí finančno-právnych orgánov. Riešením simulovaných prípadov sa študent zdokonalí v právnej argumentácii a v tvorivom riešení právnych problémov.

 

Simulované prípadové štúdie z obchodného práva

Absolvovaním predmetu študent získa prehľad v aktuálnej rozhodovacej činnosti slovenských, českých aj európskych súdov. Zároveň si prehĺbi znalosti právnej problematiky, zlepší schopnosť interpretácie súdnych rozhodnutí a právnej argumentácie. Doktorand prepája znalosti práva s tvorivým prístupom k riešeniu právnych problémov a vie riešiť aj náročné prípady.

 

Príprava projektu dizertačnej práce z obchodného a finančného práva

Systematickou prípravou projektu dizertačnej práce si študent pod vedením svojho školiteľa nie len osvojí, ale zároveň nadobudne spôsobilosť aplikovať základné metódy vedeckej práce a ich využitie pri vlastnej výskumnej a vedeckej aktivite. Pod vplyvom pravidelného logického a premysleného mentoringu školiteľa, ktorý vhodným spôsobom ovplyvňuje celý proces prípravy projektu, je po absolvovaní predmetu doktorand schopný formulovať základné vedecké otázky a  vedecké hypotézy, ktoré sú zároveň prezumovaným výsledkom. Dôraz kladený na aktívnu zložku výskumu je determinovaný vlastnou tvorivou činnosťou študenta. Uvedený proces finalizuje vypracovaním projektu dizertačnej práce, v ktorom na základe doterajšieho vedeckého skúmania problematiky a poznatkov formuluje a precizuje základné hypotézy, a zároveň vytvára vedeckú platformu pre ďalší výskum v skúmanej oblasti. Súčasťou projektu sú aj rozpracované čiastkové ciele, ktoré podmieňujú dosiahnutie cieľa hlavného. V projekte nechýba diskusia, ako aj jej výsledky. Vlastné postoje a vlastné riešenia, ku ktorým autor dospel, sú logicky usporiadané a dostatočne zhodnotené. Zároveň študent vie komentovať všetky skutočnosti a poznatky v konfrontácii s výsledkami výskumných prác iných autorov či rozhodnutí relevantných autorít aplikujúcich  práv, ťažiskovo judikátov. Po absolvovaní je doktorand schopný prezentovať, argumentovať čiastkové výstupy vedeckého výskumu a viesť vedeckú a odbornú diskusiu ohľadom predmetnej problematiky.

 

Vedecká časť

Minimálny rozsah povinne voliteľnej vedeckej činnosti vyplýva zo Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorá upravuje hodnotenie vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte (Vnútorný predpis č. 1/2018). V zmysle článku 6 ods. 1 Vnútorného predpisu č. 1/2018 PraF UK každoročne vyhotovuje celkové hodnotenie vedeckej a odbornej činnosti osôb uvedených v čl. 1, medzi ktorých sú zaradení aj doktorandi. Doktorand PraF UK je povinný za hodnotené obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť za publikačnú činnosť hodnotenie minimálne 30 bodov, pokiaľ ide o doktoranda v dennej forme štúdia, a minimálne 20 bodov, pokiaľ ide o doktoranda v externej forme štúdia. Doktorand v dennej forme štúdia je v celkovom hodnotení povinný za hodnotené obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť najmenej 35 bodov. Doktorand v externej forme štúdia je v celkovom hodnotení povinný za hodnotené obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť najmenej 25 bodov. Konkrétny počet bodov za jednotlivé kategórie vyplývajú z čl. 2-5 Vnútorného predpisu č. 1/2018:

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2018/VP_2018_01.pdf

 

Kvalita publikačnej činnosti študentov doktorandského štúdia, predovšetkým v kontexte so Štandardami kvality, je každoročne vyhodnocovaná Radou pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

 

Pedagogická časť

Študent doktorandského štúdia, na začiatku aj pod dohľadom svojho školiteľa, aplikuje a zdokonaľuje zručnosti vo výučbe, ktoré si predtým získal vlastnými hospitáciami na uvedených predmetoch a v rámci profilového predmetu Základy a aplikácia právnického vzdelávania: metodika pedagogického procesu.

Uplatnenie absolventov

  • odborní asistenti a vedeckí pracovníci na univerzitách a iných vedeckých inštitúciách
  • sudcovia najvyšších súdov,
  • vedúci pracovníci analytických odborov na najvyšších súdoch, vedúci pracovníci v ústredných orgánoch štátnej správy a v európskych štruktúrach
  • advokácia (vedúci pracovného tímu)

 

Podmienky prijatia a prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

 Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 24/2023, úplné znenie VP 4/2021 v znení dodatku č. 1):

Postupy prijímania na štúdium.

Pravidlá prijímacieho konania na UK (VP 4/2021)

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf

Odporúčaný študijný plán a informačné listy

DENNÉ ŠTÚDIUM

Odporúčaný študijný plán:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

 

Informačné listy:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Odporúčaný študijný plán:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

 

Informačné listy:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

Rada študijného programu

Členovia Rady študijného programu:

Garantka:

prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.VUPCHVTČ
Spolugaranti:prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.VUPCHVTČ
doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.VUPCHVTČ
doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE.VUPCHVTČ
doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.VUPCHVTČ
Študenti:Mgr. Regína Šťastová
Externé prostredie:Mgr. Lukáš Lapšanský, PhD. - Slovenská akadémia vied, Ústav štátu a práva

Dokumenty

Zasadnutia Rady študijného programu: 

Dátum: 

Popis: 

Zápisnica: 

 18.05.2022 

prerokovanie návrhu profilu absolventa a opisu študijného programu 

Zápisnica 

 20.04.2023

Hodnotenie študijného programu za rok 2022/2023 

Zápisnica 

 13.10.2023

Prerokovanie aktualizácie Opisu študijného programu a Vnútornej hodnotiacej správy 

Zápisnica 

Rozhodnutia: 

Dátum:

Orgán:

Rozhodnutie:

31.05.2022

Akreditačná rada Praf UK

Rozhodnutie

19.08.2022

Akreditačná rada

Rozhodnutie

Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou:  Dohoda

Opisy študijných programov a vnútorné hodnotiace správy: 

Kód študijného programu CRŠ/PraF UK AIS2:

Dokument:

12481/dOFP15

 Opis

105870/dOFPx15

 Opis

106110/dOFP15EN

 Opis

105868/dOFPx15EN

 Opis

dOFP15

 VHS