Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pracovné právo

Údaje o študijnom programe

Názov študijného programu:Pracovné právo
Študijný odbor:30. právo/ISCED-F 0421 Law

Stupeň vysokoškolského štúdia:tretí/ISCED 8

Titul:doktor (philosophiae doctor) (PhD.)
Jazyk uskutočňovania študijného programu:

slovenský
anglický

Forma štúdia:denná/externá
Kód CRŠ 183527 / 183525
183526 / 183524
Kód PraF UK AIS2dPRP18/dPRPx18
dPRP18EN/dPRPx18EN
Štandardná dĺžka štúdiatri roky (denné)/štyri roky (externé)
Metódy výučbyprezenčná

Podmienky prijatia a prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

 Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 4/2021):

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Studium/uchadzac/2022_2023/PhD_pravo_2022_23_V1.pdf

Postupy prijímania na štúdium.

Pravidlá prijímacieho konania na UK (VP 4/2021)

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf

Odporúčaný študijný plán a informačné listy

DENNÉ ŠTÚDIUM

Odporúčaný študijný plán:

2022/2023

2021/2022

 

Informačné listy:

2022/2023

2021/2022

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Odporúčaný študijný plán:

2022/2023

2021/2022

 

Informačné listy:

2022/2023

2021/2022

Dokumenty

 

Zasadnutia Rady študijného programu:

 

Dátum:Popis:Zápisnica: