Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pracovné právo

Údaje o študijnom programe

Názov študijného programu:Pracovné právo
Študijný odbor:30. právo/ISCED-F 0421 Law

Stupeň vysokoškolského štúdia:tretí/ISCED 8

Titul:doktor (philosophiae doctor) (PhD.)
Jazyk uskutočňovania študijného programu:

slovenský
anglický

Forma štúdia:denná/externá
Kód CRŠ 183527 / 183525
183526 / 183524
Kód PraF UK AIS2dPRP18/dPRPx18
dPRP18EN/dPRPx18EN
Štandardná dĺžka štúdiatri roky (denné)/štyri roky (externé)
Metódy výučbyprezenčná

O programe

 

  Profil absolventa a ciele vzdelávania

  Absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe pracovné právo ovláda vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v právnych vedách, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových vedeckých poznatkov v oblasti študijného odboru právo, pričom absolvent je zameraný na právne odvetvie pracovné právo alebo kombináciu s príbuznými právnymi odvetviami, predovšetkým občianske právo. V daných oblastiach prezentuje vedomosti na najvyššej úrovni, ktoré sú reprezentované predovšetkým jeho publikačnou činnosťou.

   

  Absolvent dokáže analyzovať, syntetizovať a komparovať právne inštitúty právneho odvetvia pracovné právo, ako aj príbuzných právnych odvetví, s cieľom vytvorenia návrhov de lege ferenda, v záujme ich efektívnejšieho uplatnenia v právnom poriadku. Je spôsobilý využívať vo vedeckej práci všetky nosné vedecké metódy výskumu, pričom dokáže prepojiť navzájom nielen právne inštitúty pracovného práva, ale uvažovať kriticky aj interdisciplinárne. Súčasne dokáže identifikovať prerastanie právnych inštitútov implementovaných z právnych poriadkov štátov Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky. Absolvent taktiež ovláda koncepčné, analytické a syntetizujúce poznatky v oblasti pracovného práva, so širokým využitím v právnej vede a praxi. Je spôsobilý svojím osobným vedeckým prínosom formovať ďalší rozvoj pracovného práva v celonárodnom, čiastočne i medzinárodnom meradle. Aplikuje získané poznatky v praxi so znalosťou výberu alternatívnych koncepčných alebo individuálnych riešení.

   

  Absolvent aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v spoločenských vzťahoch na úrovni vnútroštátnej, únijnej i medzinárodnej. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové vedecké poznatky. V rámci právneho odvetvia pracovné právo je spôsobilý identifikovať jeho nedostatky, navrhnúť ich riešenie metódami výkladu alebo tvorby práva a porovnať súčasný stav poznania v právnom odvetví pracovné právo s právnymi poriadkami iných štátov. Absolvent v danej súvislosti prezentuje najviac pokročilé a špecializované zručnosti a techniky vrátane schopnosti syntézy a hodnotenia, ktoré sa požadujú na riešenie zásadných problémov v oblasti výskumu a/alebo inovácie a na rozšírenie a nové vymedzenie existujúcich vedomostí alebo odborných postupov.

   

  Absolvent má nezávislé kritické a analytické myslenie, ktoré aplikuje v meniacich sa spoločenských podmienkach a je schopný prezentovať samostatne výsledky výskumu a vývoja v odbore právo v právnom odvetví pracovné právo, ako aj v príbuzných právnych odvetviach, pred vedeckou a odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí.

   

  Absolvent nadobudne spôsobilosť vedecko-pedagogicky pôsobiť na požadovanej metodologickej úrovni v odbore právo, v právnom odvetví pracovné právo, ako aj v príbuzných právnych odvetviach, na základe čoho je pripravený kvalifikovane pôsobiť v rámci pedagogického procesu na vysokých školách v daných oblastiach.

   

  Absolvent si osvojí schopnosť prejavovať značnú autoritu, inováciu, samostatnosť, vedeckú a odbornú bezúhonnosť a prevezme trvalý záväzok rozvíjať nové myšlienky alebo postupy. Predmetné komponenty  sa odrážajú predovšetkým v schopnosti absolventa dokázať určiť zameranie výskumu a koordinovať tím vo vednej oblasti pracovné právo, ako aj v príbuzných právnych odvetviach, a v pravidelnej publikačnej činnosti, ktorá svojou kvalitou zodpovedá štandardom Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (Vnútorný predpis č. 23/2021), ako aj štandardom Vnútorného predpisu č. 5/2021, ktorý upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v podmienkach Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty a Štandardom pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej budú všetky tri dokumenty označované ako „Štandardy kvality“) a ktorú absolvent prezentoval počas svojho doktorandského štúdia.

   

  Ciele vzdelávania sú v študijnom programe pracovné právo dosahované prostredníctvom nasledovných merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach študijného programu, ktorý pozostáva z výučbovej časti, z vedeckej časti a z pedagogickej časti

   

  Výučbová časť – predovšetkým výučba v rámci profilových predmetov:

   

  Metodológia vedy

  Metodika kvalitatívnych právnych výskumov

  V rámci hore uvedených predmetov je zabezpečené, aby jednotlivé študijné programy doktorandského štúdia boli v študijnej časti posilňované v spoločnom základe z hľadiska metodológie vedy.

  V rámci predmetu Metodológia vedy sú výstupy študentov prezentované schopnosťou formulovať výskumné hypotézy, prehĺbením zručností pri aplikácii metód analýzy a syntézy pri písaní vedeckých prác, dodržiavaním požiadaviek Štandardov kvality.

  V rámci predmetu Metodika kvalitatívnych právnych výskumov si študent osvojí metódu kvalitatívneho výskumu, ktorý je v kontexte so stanovením účelu a cieľov, zberu dát, procesu ich analýzy až po generovanie záverečnej správy zameraný na porozumenie a interpretáciu významov, ktoré svojim skúsenostiam a vnemom priraďujú skúmané osoby. Cieľom je hľadanie príčin a súvislostí vo svetoch jednotlivcov a následná induktívna predikcia smerujúca k odpovediam na výskumné otázky.

   

  Základy a aplikácia právnického vzdelávania: metodika pedagogického procesu

  Absolvovaním predmetu získa študent ťažiskové vedomosti a relevantné informácie, na základe ktorých je schopný formulovať ciele a obsah vlastného pedagogického procesu. Ovláda organizačné formy, didaktické zásady a vyučovacie metódy, ktoré sú pre pedagogický proces profilujúce, pričom je spôsobilý ich flexibilne a správne selektovať v závislosti od požiadaviek pedagogického procesu, vyučovaného predmetu ako aj cieľovej skupiny. Na základe vlastných poznatkov identifikuje individuálne všeobecné a osobitné požiadavky na prípravu čiastkových častí vyučovacieho procesu akcentujúc špecifiká výučby zameranej na právnické vzdelávanie.

   

  Príprava projektu dizertačnej práce z pracovného práva

  Systematickou prípravou projektu dizertačnej práce si študent pod vedením svojho školiteľa nie len osvojí, ale zároveň nadobudne spôsobilosť aplikovať základné metódy vedeckej práce a ich využitie pri vlastnej výskumnej a vedeckej aktivite. Pod vplyvom pravidelného logického a premysleného mentoringu školiteľa, ktorý vhodným spôsobom ovplyvňuje celý proces prípravy projektu, je po absolvovaní predmetu doktorand schopný formulovať základné vedecké otázky a  vedecké hypotézy, ktoré sú zároveň prezumovaným výsledkom. Dôraz kladený na aktívnu zložku výskumu je determinovaný vlastnou tvorivou činnosťou študenta. Uvedený proces finalizuje vypracovaním projektu dizertačnej práce, v ktorom na základe doterajšieho vedeckého skúmania problematiky a poznatkov formuluje a precizuje základné hypotézy, a zároveň vytvára vedeckú platformu pre ďalší výskum v skúmanej oblasti. Súčasťou projektu sú aj rozpracované čiastkové ciele, ktoré podmieňujú dosiahnutie cieľa hlavného. V projekte nechýba diskusia, ako aj jej výsledky. Vlastné postoje a vlastné riešenia, ku ktorým autor dospel, sú logicky usporiadané a dostatočne zhodnotené. Zároveň študent vie komentovať všetky skutočnosti a poznatky v konfrontácii s výsledkami výskumných prác iných autorov či rozhodnutí relevantných autorít aplikujúcich  práv, ťažiskovo judikátov. Po absolvovaní je doktorand schopný prezentovať, argumentovať čiastkové výstupy vedeckého výskumu a viesť vedeckú a odbornú diskusiu ohľadom predmetnej problematiky.

   

  Individuálne pracovné právo – vedecké aspekty

  Absolvent si prehĺbi znalosti v oblasti metodológie a vedeckého výskumu v oblasti pracovnoprávnych vzťahoch individuálneho charakteru, je schopný vykladať právne normy pracovného práva a to za použitia právnych zásad a princípov uplatňovaných v pracovnom práve. Zároveň si tieto schopnosti overí komparáciou vybraného inštitútu, ktorý súvisí s témou dizertačnej práce, s inými právnymi poriadkami v rámci EÚ. Náplňou práce študenta je aj štúdium cudzích právnych poriadkov, zahraničnej literatúry, a poznanie práva EÚ. Po absolvovaní predmetu študent získa aj orientáciu v zahraničnej právnej úprave a literatúre v rozsahu uskutočnenej komparácie, je schopný vyhodnotiť získané poznatky a predložiť prípadné návrhy de lege ferenda.

   

  Kolektívne pracovné právo – vedecké aspekty

  Absolvent si prehĺbi znalosti v oblasti metodológie a vedeckého výskumu v oblasti pracovnoprávnych vzťahoch kolektívneho charakteru, je schopný vykladať právne normy kolektívneho pracovného práva a to za použitia právnych zásad a princípov uplatňovaných v pracovnom práve a v oblasti vedenia sociálneho dialógu so zameraním sa na kolektívne vyjednávanie a tripartitný sociálny dialóg. Zároveň si tieto schopnosti overí komparáciou vybraného inštitútu, ktorý súvisí s témou dizertačnej práce, s inými právnymi poriadkami v rámci EÚ. Náplňou práce študenta je aj štúdium cudzích právnych poriadkov, zahraničnej literatúry, a poznanie práva EÚ v oblasti sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania ale aj v oblasti štrajkového práva a práva združovania sa v odborových združeniach a združeniach zamestnávateľov.. Po absolvovaní predmetu študent získa aj orientáciu v zahraničnej právnej úprave a literatúre v rozsahu uskutočnenej komparácie, je schopný vyhodnotiť získané poznatky a predložiť prípadné návrhy de lege ferenda.

   

  Právo sociálneho zabezpečenia – vedecké aspekty

  Absolvent si prehĺbi znalosti v oblasti metodológie a vedeckého výskumu v oblasti práva sociálneho zabezpečenia - PSZ, je schopný vykladať právne normy PSZ a to za použitia právnych zásad a princípov uplatňovaných v pracovnom práve. Zároveň si tieto schopnosti overí komparáciou vybraného inštitútu, ktorý súvisí s témou dizertačnej práce, s inými právnymi poriadkami v rámci EÚ. Náplňou práce študenta je aj štúdium cudzích právnych poriadkov, zahraničnej literatúry, a poznanie práva EÚ v oblasti sociálneho zabezpečenia. Po absolvovaní predmetu študent získa aj orientáciu v zahraničnej právnej úprave a literatúre v rozsahu uskutočnenej komparácie, je schopný vyhodnotiť získané poznatky a predložiť prípadné návrhy de lege ferenda.

   

  Medzinárodné a európske právo sociálneho zabezpečenia

  Absolvent sa zoznámi s princípmi medzinárodného a európskeho práva sociálneho zabezpečenia a získa orientáciu v predpisoch Európskej únie o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia členských štátov

   

  Vedecká časť

  Minimálny rozsah povinne voliteľnej vedeckej činnosti vyplýva zo Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorá upravuje hodnotenie vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte (Vnútorný predpis č. 1/2018). V zmysle článku 6 ods. 1 Vnútorného predpisu č. 1/2018 PraF UK každoročne vyhotovuje celkové hodnotenie vedeckej a odbornej činnosti osôb uvedených v čl. 1, medzi ktorých sú zaradení aj doktorandi. Doktorand PraF UK je povinný za hodnotené obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť za publikačnú činnosť hodnotenie minimálne 30 bodov, pokiaľ ide o doktoranda v dennej forme štúdia, a minimálne 20 bodov, pokiaľ ide o doktoranda v externej forme štúdia. Doktorand v dennej forme štúdia je v celkovom hodnotení povinný za hodnotené obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť najmenej 35 bodov. Doktorand v externej forme štúdia je v celkovom hodnotení povinný za hodnotené obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť najmenej 25 bodov. Konkrétny počet bodov za jednotlivé kategórie vyplývajú z čl. 2-5 Vnútorného predpisu č. 1/2018:

  https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2018/VP_2018_01.pdf

   

  Kvalita publikačnej činnosti študentov doktorandského štúdia, predovšetkým v kontexte so Štandardami kvality, je každoročne vyhodnocovaná Radou pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

   

  Pedagogická časť

  Študent doktorandského štúdia, na začiatku aj pod dohľadom svojho školiteľa, aplikuje a zdokonaľuje zručnosti vo výučbe, ktoré si predtým získal vlastnými hospitáciami na uvedených predmetoch a v rámci profilového predmetu Základy a aplikácia právnického vzdelávania: metodika pedagogického procesu

  Uplatnenie absolventov

  -         odborní asistenti a vedeckí pracovníci na univerzitách a iných vedeckých inštitúciách,

  -         sudcovia najvyšších súdov,

  -         vedúci pracovníci analytických odborov na najvyšších súdoch, vedúci pracovníci v ústredných orgánoch štátnej správy a v európskych štruktúrach,

  -         advokácia (vedúci pracovného tímu),

  -         podnikoví právnici. 

  Podmienky prijatia a prijímacie konanie

  Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

   Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 24/2023, úplné znenie VP 4/2021 v znení dodatku č. 1):

  Postupy prijímania na štúdium.

  Pravidlá prijímacieho konania na UK (VP 4/2021)

  https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf

  Odporúčaný študijný plán a informačné listy

  DENNÉ ŠTÚDIUM

  Odporúčaný študijný plán:

  2023/2024

  2022/2023

  2021/2022

   

  Informačné listy:

  2023/2024

  2022/2023

  2021/2022

   

  EXTERNÉ ŠTÚDIUM

  Odporúčaný študijný plán:

  2023/2024

  2022/2023

  2021/2022

   

  Informačné listy:

  2023/2024

  2022/2023

  2021/2022

  Rada študijného programu

  Členovia Rady študijného programu:

  Garant:

  prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. VUPCHVTČ
  Spolugaranti:prof. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. VUPCHVTČ
  doc. JUDr. Mária Nováková, PhD.VUPCHVTČ
  doc. JUDr. Zuzana Macková, PhD.VUPCHVTČ
  doc. JUDr. Lenka Freel, PhD.VUPCHVTČ
  Študenti:Mgr. Nikola Bezáková 
  Externé prostredie:JUDr. Soňa Mesiarkinová

   

  Dokumenty

  Zasadnutia Rady študijného programu: 

  Dátum: 

  Popis: 

  Zápisnica: 

   07.07.2022

  prerokovanie návrhu profilu absolventa a opisu študijného programu 

  Zápisnica 

   25.04.2023 

  Hodnotenie študijného programu za rok 2022/2023 

  Zápisnica 

   16.10.2023

  Prerokovanie aktualizácie Opisu študijného programu a Vnútornej hodnotiacej správy 

   

  Zápisnica 

  Rozhodnutia: 

  Dátum:

  Orgán:

  Rozhodnutie:

  11.07.2022

  Akreditačná rada PraF UK

  Rozhodnutie

  19.08.2022

  Akreditačná rada UK

  Rozhodnutie

  29.06.2023 

  Akreditačná rada PraF UK

  Rozhodnutie

  Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou: Dohoda

  Opisy študijných programov a vnútorné hodnotiace správy: 

  Kód študijného programu CRŠ/PraF UK AIS2:

  Dokument :

  183527/dPRP18

   Opis

  183525/dPRPx18

   Opis

  183526/dPRP18EN 

   Opis

  183524/dPRPx18EN

   Opis

  dPRP18

   VHS