Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodné právo

Údaje o študijnom programe

Názov študijného programu:Medzinárodné právo
Študijný odbor:30. právo/ISCED-F 0421 Law

Stupeň vysokoškolského štúdia:tretí/ISCED 8

Titul:doktor (philosophiae doctor) (PhD.)
Jazyk uskutočňovania študijného programu:

slovenský
anglický

Forma štúdia:denná/externá
Kód CRŠ 183148 / 183146
183147 / 183145
Kód PraF UK AIS2dMEP17/dMEPx17
dMEP17EN/dMEPx17EN
Štandardná dĺžka štúdiatri roky (denné)/štyri roky (externé)
Metódy výučbyprezenčná

O programe

 

  Profil absolventa a ciele vzdelávania

  Absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe medzinárodné právo ovláda vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v právnych vedách, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových vedeckých poznatkov v oblasti študijného odboru právo, pričom absolvent je zameraný na právne odvetvie medzinárodné právo alebo kombináciu s príbuznými právnymi odvetviami, predovšetkým právo Európskej únie. V daných oblastiach prezentuje vedomosti na najvyššej úrovni, ktoré sú reprezentované predovšetkým jeho publikačnou činnosťou.

   

  Absolvent dokáže analyzovať, syntetizovať a komparovať právne inštitúty právneho odvetvia medzinárodné právo, ako aj príbuzných právnych odvetví, s cieľom vytvorenia návrhov de lege ferenda, v záujme ich efektívnejšieho uplatnenia v právnom poriadku. Je spôsobilý využívať vo vedeckej práci všetky nosné vedecké metódy výskumu, pričom dokáže prepojiť navzájom nielen právne inštitúty medzinárodného práva, ale uvažovať kriticky aj interdisciplinárne. Súčasne dokáže identifikovať prerastanie právnych inštitútov implementovaných z právnych poriadkov štátov Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky. Absolvent taktiež ovláda koncepčné, analytické a syntetizujúce poznatky v oblasti medzinárodného práva, so širokým využitím v právnej vede a praxi. Je spôsobilý svojím osobným vedeckým prínosom formovať ďalší rozvoj medzinárodného práva v celonárodnom, čiastočne i medzinárodnom meradle. Aplikuje získané poznatky v praxi so znalosťou výberu alternatívnych koncepčných alebo individuálnych riešení.

   

  Absolvent aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v spoločenských vzťahoch na úrovni vnútroštátnej, únijnej i medzinárodnej. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové vedecké poznatky. V rámci právneho odvetvia medzinárodné právo je spôsobilý identifikovať jeho nedostatky, navrhnúť ich riešenie metódami výkladu alebo tvorby práva a porovnať súčasný stav poznania v právnom odvetví medzinárodné právo s právnymi poriadkami iných štátov. Absolvent v danej súvislosti prezentuje najviac pokročilé a špecializované zručnosti a techniky vrátane schopnosti syntézy a hodnotenia, ktoré sa požadujú na riešenie zásadných problémov v oblasti výskumu a/alebo inovácie a na rozšírenie a nové vymedzenie existujúcich vedomostí alebo odborných postupov.

   

  Absolvent má nezávislé kritické a analytické myslenie, ktoré aplikuje v meniacich sa spoločenských podmienkach a je schopný prezentovať samostatne výsledky výskumu a vývoja v odbore právo v právnom odvetví medzinárodné právo, ako aj v príbuzných právnych odvetviach, pred vedeckou a odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí.

   

  Absolvent nadobudne spôsobilosť vedecko-pedagogicky pôsobiť na požadovanej metodologickej úrovni v odbore právo, v právnom odvetví medzinárodné právo, ako aj v príbuzných právnych odvetviach, na základe čoho je pripravený kvalifikovane pôsobiť v rámci pedagogického procesu na vysokých školách v daných oblastiach.

   

  Absolvent si osvojí schopnosť prejavovať značnú autoritu, inováciu, samostatnosť, vedeckú a odbornú bezúhonnosť a prevezme trvalý záväzok rozvíjať nové myšlienky alebo postupy. Predmetné komponenty sa odrážajú predovšetkým v schopnosti absolventa dokázať určiť zameranie výskumu a koordinovať tím vo vednej oblasti medzinárodné právo, ako aj v príbuzných právnych odvetviach, a v pravidelnej publikačnej činnosti, ktorá svojou kvalitou zodpovedá štandardom Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (Vnútorný predpis č. 23/2021), ako aj štandardom Vnútorného predpisu č. 5/2021, ktorý upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v podmienkach Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty a Štandardom pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej budú všetky tri dokumenty označované ako „Štandardy kvality“) a ktorú absolvent prezentoval počas svojho doktorandského štúdia.

   

  Ciele vzdelávania sú v študijnom programe medzinárodné právo dosahované prostredníctvom nasledovných merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach študijného programu, ktorý pozostáva z výučbovej časti, z vedeckej časti a z pedagogickej časti

   

  Výučbová časť – predovšetkým výučba v rámci profilových predmetov:

   

  Metodológia vedy

  Metodika kvalitatívnych právnych výskumov

  V rámci hore uvedených predmetov je zabezpečené, aby jednotlivé študijné programy doktorandského štúdia boli v študijnej časti posilňované v spoločnom základe z hľadiska metodológie vedy.

  V rámci predmetu Metodológia vedy sú výstupy študentov prezentované schopnosťou formulovať výskumné hypotézy, prehĺbením zručností pri aplikácii metód analýzy a syntézy pri písaní vedeckých prác, dodržiavaním požiadaviek Štandardov kvality.

  V rámci predmetu Metodika kvalitatívnych právnych výskumov si študent osvojí metódu kvalitatívneho výskumu, ktorý je v kontexte so stanovením účelu a cieľov, zberu dát, procesu ich analýzy až po generovanie záverečnej správy zameraný na porozumenie a interpretáciu významov, ktoré svojim skúsenostiam a vnemom priraďujú skúmané osoby. Cieľom je hľadanie príčin a súvislostí vo svetoch jednotlivcov a následná induktívna predikcia smerujúca k odpovediam na výskumné otázky.

   

  Metodika pedagogického procesu na právnických fakultách

  Absolvovaním predmetu získa študent ťažiskové vedomosti a relevantné informácie, na základe ktorých je schopný formulovať ciele a obsah vlastného pedagogického procesu. Ovláda organizačné formy, didaktické zásady a vyučovacie metódy, ktoré sú pre pedagogický proces profilujúce, pričom je spôsobilý ich flexibilne a správne selektovať v závislosti od požiadaviek pedagogického procesu, vyučovaného predmetu ako aj cieľovej skupiny. Na základe vlastných poznatkov identifikuje individuálne všeobecné a osobitné požiadavky na prípravu čiastkových častí vyučovacieho procesu akcentujúc špecifiká výučby zameranej na právnické vzdelávanie.

   

  Príprava projektu dizertačnej práce z medzinárodného práva

  Systematickou prípravou projektu dizertačnej práce si študent nie len osvojí, ale zároveň nadobudne spôsobilosť aplikovať základné metódy vedeckej práce a ich využitie pri vlastnej výskumnej a vedeckej aktivite. Pod vplyvom pravidelného logického a premysleného mentoringu, ktorý vhodným spôsobom ovplyvňuje celý proces prípravy projektu, je po absolvovaní predmetu doktorand schopný formulovať základné vedecké otázky a vedecké hypotézy, ktoré sú zároveň prezumovaným výsledkom. Dôraz kladený na aktívnu zložku výskumu je determinovaný vlastnou tvorivou činnosťou študenta. Uvedený proces finalizuje vypracovaním projektu dizertačnej práce, v ktorom na základe doterajšieho vedeckého skúmania problematiky a poznatkov formuluje a precizuje základné hypotézy, a zároveň vytvára vedeckú platformu pre ďalší výskum v skúmanej oblasti. Súčasťou projektu sú aj rozpracované čiastkové ciele, ktoré podmieňujú dosiahnutie cieľa hlavného. V projekte nechýba diskusia, ako aj jej výsledky. Vlastné postoje a vlastné riešenia, ku ktorým autor dospel, sú logicky usporiadané a dostatočne zhodnotené. Zároveň študent vie komentovať všetky skutočnosti a poznatky v konfrontácii s výsledkami výskumných prác iných autorov či rozhodnutí relevantných autorít aplikujúcich práv, ťažiskovo judikátov. Po absolvovaní je doktorand schopný prezentovať, argumentovať čiastkové výstupy vedeckého výskumu a viesť vedeckú a odbornú diskusiu ohľadom predmetnej problematiky.

   

  Medzinárodné právo verejné – vedecké aspekty

  Študent získa hĺbkové poznatky z predmetu medzinárodné právo verejné, ktoré mu vytvoria dobré základy vedeckej práce, predpoklady na vedecké formulovanie problému, prezentáciu výsledkov, rozvoj študijného odboru a prínos pre prax medzinárodného práva verejného.

   

  Medzinárodné právo súkromné – vedecké aspekty

  Študent si osvojí metodológiu vedeckého výskumu v oblasti medzinárodného práva súkromného, a to aj v kontexte interdisciplinárneho prístupu, je schopný filozoficko-právne aj v aplikačnej praxi vykladať nosné zásady medzinárodného práva súkromného, obsiahne koncept súkromnoprávneho vzťahu medzinárodnej povahy i príslušnej legislatívy de lege lata aj s možnosťami de lege ferenda. Absolvent sa taktiež zorientuje v oblasti najaktuálnejších vedeckých problémov medzinárodného práva súkromného, a to nielen z hľadiska slovenského právneho poriadku, ale aj právneho poriadku Európskej únie a medzinárodného práva verejného. Zároveň si tieto schopnosti overí komparáciou vybraného inštitútu, ktorý súvisí s témou dizertačnej práce, s inými právnymi poriadkami v rámci EÚ. Po absolvovaní predmetu študent získa aj orientáciu v zahraničnej právnej úprave a literatúre v rozsahu uskutočnenej komparácie, je schopný vyhodnotiť získané poznatky a predložiť prípadné návrhy de lege ferenda.

   

  Medzinárodné aplikované vzťahy

  Študent sa po úspešnom ukončení predmetu bude hĺbkovo orientovať v medzinárodných vzťahoch a medzinárodnej politike. Bude ovládať tak historický vývoj medzinárodných vzťahov ako aj aktuálne otázky medzinárodných vzťahov. Bude chápať širšie súvislosti medzinárodných vzťahov, ktoré sú potrebné pre orientáciu v študijnom odbore medzinárodné právo. Naučí sa odborne diskutovať o aktuálnych otázkach z oblasti medzinárodných vzťahov, jasne prezentovať a formulovať svoj kritický názor na problematiku a tento si aj náležite obstáť v diskusii.

   

  Medzinárodný civilný proces

  Absolvent získa hlbšie vedomosti o jednotlivých oblastiach úpravy medzinárodného civilného procesu – určovanie medzinárodnej právomoci, postavenie cudzincov v konaní, či voľný pohyb súdnych rozhodnutí. V rámci problematiky je doktorand vedený k samostatnej práci, ktorej výsledkom má byť spôsobilosť pomenovať možné nedostatky civilného procesu s cudzím prvkom, ako aj formulovať návody na riešenie týchto nedostatkov. Zavŕšením predmetu je spracovanie krátkeho vedeckého výstupu zameraného na stanovenú oblasť úpravy medzinárodného civilného procesu.

   

  Metódy úpravy súkromnoprávnych vzťahov s cudzím prvkom

  Študent získa hlbšie vedomosti o metódach úpravy súkromnoprávnych vzťahov s cudzím prvkom – predovšetkým kolíznej metódy, či priamej metódy, no rovnako tak aj ostatných metód úpravy, ktorých význam neustále narastá.

   

  Medzinárodný a európsky systém ochrany ľudských práv

  Študent nadobudne praktické schopnosti analýzy a rozboru medzinárodnoprávnych dokumentov na ochranu ľudských práv, vrátane ich praktického využitia a aplikácie.

   

  Vedecká časť

  Minimálny rozsah povinne voliteľnej vedeckej činnosti vyplýva zo Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorá upravuje hodnotenie vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte (Vnútorný predpis č. 1/2018). V zmysle článku 6 ods. 1 Vnútorného predpisu č. 1/2018 PraF UK každoročne vyhotovuje celkové hodnotenie vedeckej a odbornej činnosti osôb uvedených v čl. 1, medzi ktorých sú zaradení aj doktorandi. Doktorand PraF UK je povinný za hodnotené obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť za publikačnú činnosť hodnotenie minimálne 30 bodov, pokiaľ ide o doktoranda v dennej forme štúdia, a minimálne 20 bodov, pokiaľ ide o doktoranda v externej forme štúdia. Doktorand v dennej forme štúdia je v celkovom hodnotení povinný za hodnotené obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť najmenej 35 bodov. Doktorand v externej forme štúdia je v celkovom hodnotení povinný za hodnotené obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť najmenej 25 bodov. Konkrétny počet bodov za jednotlivé kategórie vyplývajú z čl. 2-5 Vnútorného predpisu č. 1/2018:

  https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2018/VP_2018_01.pdf

   

  Kvalita publikačnej činnosti študentov doktorandského štúdia, predovšetkým v kontexte so Štandardami kvality, je každoročne vyhodnocovaná Radou pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

   

  Pedagogická časť

  Študent doktorandského štúdia, na začiatku aj pod dohľadom svojho školiteľa, aplikuje a zdokonaľuje zručnosti vo výučbe, ktoré si predtým získal vlastnými hospitáciami na uvedených predmetoch a v rámci profilového predmetu Metodika pedagogického procesu na právnických fakultách

  Uplatnenie absolventov

  • odborní asistenti a vedeckí pracovníci na univerzitách a iných vedeckých inštitúciách
  • sudcovia najvyšších súdov,
  • vedúci pracovníci analytických odborov na najvyšších súdoch, vedúci pracovníci v ústredných orgánoch štátnej správy a v európskych štruktúrach
  • advokácia (vedúci pracovného tímu) 

  Podmienky prijatia a prijímacie konanie

  Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

   Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 24/2023, úplné znenie VP 4/2021 v znení dodatku č. 1):

  Postupy prijímania na štúdium.

  Pravidlá prijímacieho konania na UK (VP 4/2021)

  https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf

  Odporúčaný študijný plán a informačné listy

  DENNÉ ŠTÚDIUM

  Odporúčaný študijný plán:

  2023/2024

  2022/2023

  2021/2022

   

  Informačné listy:

  2023/2024

  2022/2023

  2021/2022

   

  EXTERNÉ ŠTÚDIUM

  Odporúčaný študijný plán:

  2023/2024

  2022/2023

  2021/2022

   

  Informačné listy:

  2023/2024

  2022/2023

  2021/2022

  Rada študijného programu

  Členovia Rady študijného programu:

  Garant:

  prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. VUPCHVTČ
  Spolugaranti:prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. VUPCHVTČ
  doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. VUPCHVTČ
  doc. Mgr. Liudmyla Golovko, PhD. VUPCHVTČ
  doc. JUDr. Katarína Burdová, PhD. VUPCHVTČ
  Študenti:Mgr. Petra Paľuchová 
  Externé prostredie:Mgr. Jana Vnuková – MZVEZ SR

   

  Dokumenty

   Zasadnutia Rady študijného programu:

  Dátum:Popis:Zápisnica:
  07.07.2022Prerokovanie a schválenie opisu študijného programuZápisnica
  30.03.2023Aktualizácia vyučujúcichZápisnica
  26.04.2023Hodnotenie študijného programu za akademický rok 2022/2023Zápisnica
  12.10.2023Prerokovanie aktualizácie Opisu študijného programu a Vnútornej hodnotiacej správy Zápisnica

   Rozhodnutia: 

  Dátum:

  Orgán:

  Rozhodnutie:

  11.07.2022

  Akreditačná rada PraF UK

  Rozhodnutie

  19.08.2022

  Akreditačná rada  UK

  Rozhodnutie

  02.02.2023 Akreditačná rada PraF UKRozhodnutie

  Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou: Dohoda

  Opisy študijných programov a vnútorné hodnotiace správy: 

  Kód študijného programu CRŠ/PraF UK AIS2:

  Dokument:

  183148/dMEP17

   Opis

  183146/dMEPx17

   Opis

  183147/dMEP17EN

   Opis

  183145/dMEPx17EN

   Opis

  dMEP17

   VHS