Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kánonické právo

Údaje o študijnom programe

Názov študijného programu:Kánonické právo
Študijný odbor:30. právo/ISCED-F 0421 Law

Stupeň vysokoškolského štúdia:tretí/ISCED 8

Titul:doktor (philosophiae doctor) (PhD.)
Jazyk uskutočňovania študijného programu:

slovenský
anglický

Forma štúdia:denná/externá
Kód CRŠ184027/184001
184028/184029
Kód PraF UK AIS2dKANP19/dKANPx19
dKANP19EN/dKANPx19EN
Štandardná dĺžka štúdiatri roky (denné)/štyri roky (externé)
Metódy výučbyprezenčná

Profil absolventa a ciele vzdelávania

 Absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe Kánonické právo ovláda metódy základného i aplikovaného výskumu v právnych vedách, slúžiace pre uskutočňovanie výskumu s potrebnou vedeckou invenciou. Absolvent dokáže umne prepájať kánonickoprávne vedomosti so všeobecnými znalosťami z oblasti teórie práva, ale taktiež ostatných právnych odborov, či už príbuzných (všetky sekulárne verejnoprávne odvetvia) alebo historicky a propedeuticky spriaznených (rímske právo). Absolvent disponuje v predmetných oblastiach vedomosťami na najvyššej úrovni a prezentuje ich predovšetkým vo svojej publikačnej činnosti.

 

Absolvent dokáže analyzovať, syntetizovať a porovnávať relevantné inštitúty kánonického právas inštitútmi príbuzných právnych odvetví. Absolvent je schopný využívať pri vedeckej práci všetky nosné vedecké metódy výskumu a aplikovať ich nielen na normy univerzálneho kánonického práva, ale tiež práva partikulárneho, odborne posudzujúc ich vzájomné vzťahy, komplementaritu i prípadné teoretické konflikty či nezrovnalosti pri ich praktickom uplatňovaní. Okrem toho dokáže posúdiť ich vzťahy k sekulárnemu právu (najmä v konfesnoprávnom kontexte). Absolvent je spôsobilý svojím osobným vedeckým prínosom formovať ďalší rozvoj kánonického práva na partikulárnej, ale i univerzálnej úrovni, rozhodujúc sa pri analýze problému pre najvhodnejšie možné postupy s cieľom nájsť riešenie.

 

Absolvent je schopný aplikovať výsledky vlastného teoretického výskumu i pri riešení praktických problémov. Na základe vlastnej invencie dokáže navrhovať, overovať a implementovať získané vedomosti s cieľom ďalej rozvinúť vedecké poznatky známe. V rámci kánonickoprávneho systému je spôsobilý identifikovať jeho nedostatky, navrhovať originálne či historicky overené riešenia na ich odstránenie, použijúc náležité metódy vychádzajúce aj z iných právnych systémov, respektíve relevantných právnych odvetví. Absolvent pritom aplikuje najpokročilejšie a najšpecializovanejšie zručnosti požadované na riešenie zásadných problémov.

 

Absolvent dokáže nezávisle kriticky a analyticky uvažovať pri aplikácii svojich vedomostí na meniace sa spoločenské podmienky, súc schopný prezentovať svoje závery v odbore kánonického práva či príbuzných právnych odboroch pred odbornou komunitou na Slovensku i v zahraničí.

 

Absolvent je spôsobilý vedecko-pedagogického pôsobenia na patričnej metodologickej i pedagogickej úrovni v odbore právo, nielen v právnom systéme kánonického práva, ale aj v príbuzných právnych systémoch a odvetviach.

 

Absolvent je schopný sebavedomého vystupovania, uplatňovania inovatívnych prístupov a postupov, samostatnosti vrátane vedeckej a odbornej spôsobilosti. Tieto zručnosti sa prejavujú predovšetkým v schopnosti absolventa identifikovať zameranie výskumu, koordinovať vedecký tím kánonistov, ako aj publikovať relevantné vedecké výstupy v kvalite zodpovedajúcej štandardom Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (Vnútorný predpis č. 23/2021) vrátane štandardov Vnútorného predpisu č. 5/2021 upravujúceho vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v podmienkach Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty a Štandardu pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej ako „Štandardy kvality“).

 

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe kánonické právo dosahované prostredníctvom nasledovných merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach študijného programu, ktorý pozostáva z výučbovej časti, z vedeckej časti a z pedagogickej časti 

 

 

Výučbová časť – predovšetkým výučba v rámci profilových predmetov:

 

Metodológia vedy (PP)

Metodika kvalitatívnych právnych výskumov (PP)

Prostredníctvom uvedených predmetov je zabezpečené, aby jednotlivé študijné programy doktorandského štúdia boli v študijnej časti posilňované v spoločnom základe z hľadiska metodológie vedy. 

V rámci predmetu Metodológia vedy sú výstupy študentov prezentované schopnosťou formulovať výskumné hypotézy, prehĺbením zručností pri aplikácii metód analýzy a syntézy pri písaní vedeckých prác, dodržiavaním požiadaviek Štandardov kvality. 

V rámci predmetu Metodika kvalitatívnych právnych výskumov si študent osvojí metódu kvalitatívneho výskumu, ktorý je v kontexte so stanovením účelu a cieľov, zberu dát, procesu ich analýzy až po generovanie záverečnej správy, zameraný na porozumenie a interpretáciu významov, ktoré svojim skúsenostiam a vnemom priraďujú skúmané osoby. Cieľom je hľadanie príčin a súvislostí vo svetoch jednotlivcov a následná induktívna predikcia smerujúca k odpovediam na skúmané otázky. 

 

Metodika pedagogického procesu na právnických fakultách (PP)

Absolvovaním predmetu získa študent ťažiskové vedomosti a relevantné informácie, na základe ktorých je schopný formulovať ciele a obsah vlastného pedagogického procesu. Popritom ovláda organizačné formy, didaktické zásady a vyučovacie metódy, ktoré sú pre pedagogický proces profilujúce, pričom je spôsobilý ich flexibilne a správne selektovať v závislosti od požiadaviek pedagogického procesu, vyučovaného predmetu, ako aj cieľovej skupiny. Na základe vlastných poznatkov zároveň identifikuje individuálne všeobecné a osobitné požiadavky na prípravu čiastkových častí vyučovacieho procesu, reflektujúc špecifiká výučby zameranej na právnické vzdelávanie. 

 

Kánonická latinčina 1 (PP)

Predmet prehlbuje znalosti študentov z latinského jazyka a poskytuje im priestor na štúdium a výklad latinských kánonických textov z oblasti ústavného a administratívneho kánonického práva. 

 

Kánonická latinčina 2 (PP)

Predmet poskytuje priestor pre štúdium a výklad latinských kánonických textov z oblasti sviatostného a procesného práva. Študenti zároveň nadobúdajú schopnosť komunikovať v latinskom jazyku, medzinárodnom jazyku kánonistov.

 

Vedenie a administrácia kánonického procesu (PP)

Študent si prehĺbi schopnosť interpretovať obsah jednotlivých procesných úkonov v rámci cirkevného procesu, jeho základnú logiku, filozofiu i teológiu a zároveň nadobudne praktické zručnosti pri zostavovaní jednotlivých procesných úkonov v sporovom, trestnom i

administratívnom procese.

 

Judikatúra Rímskej roty (PP)

Študent nadobudne schopnosti komplexnej orientácie v judikatúre Apoštolského tribunálu Rímskej roty a aplikácii získaných poznatkov v kánonickoprávnej praxi. 

 

Kanonizačné kánonické právo (PVP)

Študent si osvojí poznatky z oblasti beatifikácie a kanonizácie, súc schopný ich zároveň pretaviť aj do praxe.

 

Trestné kánonické právo hmotné (PVP)

Študent sa oboznámi so špecifikami trestného kánonického práva podľa Šiestej knihy Kódexu kánonického práva z roku 1983 a ďalších prameňov so zameraním na ich hmotnoprávnu stránku. 

 

Právo Východných katolíckych cirkví (PVP)

Študentom sa rozširujú ich znalosti o právnom poriadku Východných katolíckych cirkví, pričom dokážu prakticky aplikovať ustanovenia Kódexu kánonov východných cirkví (CCEO) a ďalších relevantných prameňov.

 

Špeciálne kánonické procesy (PVP)

Študent sa oboznámi so špecifikami niektorých zvláštnych kánonických procesov podľa Siedmej knihy Kódexu kánonického práva z roku 1983 a ostatných prameňov. Osobitná pozornosť sa venuje novej normatíve zakotvenej v motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus novelizujúcom kódexové kánony upravujúce proces na vyhlásenie manželskej nulity. 

 

Trestné kánonické právo procesné (PVP)

Študent sa oboznámi so špecifikami trestného kánonického práva podľa Siedmej knihy Kódexu kánonického práva z roku 1983 a ďalších prameňov so zameraním na ich procesnoprávnu stránku.

 

Konkordátne právo (PVP)

Študent si osvojí schopnosť analyzovať a interpretovať normatívne zmluvy uzatvorené Svätou stolicou s jednotlivými štátmi. Osobitná pozornosť sa venuje Základnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou i ďalším podobným zmluvám so susednými štátmi. Študent absolvovaním tohto predmetu dokáže spolupôsobiť pri vytváraní a prijímaní konkordátov zohľadňujúc relevantné ustanovenia kánonického i medzinárodného práva.

 

Vedecká časť

Minimálny rozsah povinne voliteľnej vedeckej činnosti vyplýva zo Smernice dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorá upravuje hodnotenie vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte (Vnútorný predpis č. 1/2018). V zmysle článku 6 ods. 1 Vnútorného predpisu č. 1/2018 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta každoročne celkovo hodnotí vedeckú a odbornú činnosť osôb uvedených v čl. 1, medzi ktorých sú zaradení aj doktorandi. Doktorand Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty je povinný za hodnotené obdobie (jeden kalendárny rok) dosiahnuť za publikačnú činnosť hodnotenie minimálne 30 bodov, keď ide o doktoranda v dennej forme štúdia, a minimálne 20 bodov, keď ide o doktoranda v externej forme štúdia. Doktorand v dennej forme štúdia je v celkovom hodnotení povinný za hodnotené obdobie (jeden kalendárny rok) dosiahnuť najmenej 35 bodov. Doktorand v externej forme štúdia je v celkovom hodnotení povinný za hodnotené obdobie (jeden kalendárny rok) dosiahnuť najmenej 25 bodov. Konkrétny počet bodov za jednotlivé kategórie vyplývajú z čl. 2 až 5 Vnútorného predpisu č. 1/2018: 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2018/VP_2018_01.pdf

 

Kvalita publikačnej činnosti študentov doktorandského štúdia, predovšetkým v kontexte so Štandardmi kvality, je každoročne vyhodnocovaná Radou pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

 

Pedagogická časť

Študent doktorandského štúdia, na začiatku aj pod dohľadom svojho školiteľa, aplikuje a zdokonaľuje svoje zručnosti pri výučbe, získané najskôr pasívnou a potom i aktívnou účasťou na vyučovacom procese, ktoré sa ďalej rozvíjajú aj za školiteľovej 

Uplatnenie absolventov

 Absolventi študijného programu Kánonické právo v PhD. štúdiu nachádzajú uplatnenie predovšetkým ako pedagógovia pôsobiaci na civilných či cirkevných inštitúciách poskytujúcich vzdelanie v odbore cirkevného práva. V západoeurópskom  akademickom prostredí je napríklad celkom bežné, že cirkevné právo vyučujú osoby, ktoré nie sú z inštitucionálneho cirkevného prostredia, nepatria do hierarchických štruktúr, nie sú kňazmi, alebo rehoľníkmi, ale svojou odbornosťou prispievajú k prepojeniu medzi inštitucionálnou Cirkvou a svetskými inštitúciami. V civilnej sfére sa môžu uplatniť ako vysoko kvalifikovaní pracovníci inštitúcií vstupujúcich do vzťahov s cirkevnými inštitúciami (napríklad práca v štátnej správe, diplomacii či pri tvorbe tzv. konfesného zákonodarstva štátu a pod.). V cirkevnej sfére môžu absolventi PhD. štúdia pôsobiť aj ako pracovníci na centrálnej úrovni (v súdnych či správnych orgánoch Rímskej kúrie) alebo partikulárnej úrovni (cirkevné súdnictvo či správa). 

Podmienky prijatia a prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

 Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 24/2023, úplné znenie VP 4/2021 v znení dodatku č. 1):

Postupy prijímania na štúdium.

Pravidlá prijímacieho konania na UK (VP 4/2021)

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf

Odporúčaný študijný plán a informačné listy

DENNÉ ŠTÚDIUM

Odporúčaný študijný plán:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

 

Informačné listy:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Odporúčaný študijný plán:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

 

Informačné listy:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

Rada študijného programu

Členovia Rady študijného programu:

Garant:

prof. ICDr. Cyril Vasiľ, PhD.VUPCHVTČ
Spolugaranti:prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.VUPCHVTČ
Mons. prof. ThDr. ICLic. PaedDr. Ján Duda, PhD.VUPCHVTČ
doc. JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M.VUPCHVTČ
doc. Mgr. et Mgr. Ondrej Podolec, PhD.VUPCHVTČ
Študenti:

JUDr. JCLic. Ronald Němec, Ph.D.

Externé prostredie:

   Mons. JCDr. Tibor Hajdu, PhD.

 

Dokumenty

Zasadnutia Rady študijného programu: 

Dátum: 

Popis: 

Zápisnica: 

 20.05.2022 

prerokovanie návrhu profilu absolventa a opisu študijného programu 

Zápisnica 

 26.04.2023

Hodnotenie študijného programu za rok 2022/2023 

Zápisnica 

 20.10.2023

Prerokovanie aktualizácie Opisu študijného programu a Vnútornej hodnotiacej správy 

Zápisnica 

 Rozhodnutia: 

Dátum:

Orgán:

Rozhodnutie:

31.05.2022

Akreditačná rada PraF UK

Rozhodnutie

19.08.2022

Akreditačná rada UK

Rozhodnutie

Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou: Dohoda

Opisy študijných programov a vnútorné hodnotiace správy: 

Kód študijného programu CRŠ/PraF UK AIS2:

Dokument :

184027/dKANP19

 Opis

184001/dKANPX19

 Opis

184028/dKANP19EN

 Opis

184029/dKANPX19EN

 Opis

dKANP19

 VHS