Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Právo Európskej únie

Údaje o študijnom programe

Názov študijného programu:Právo EUrópskej únie
Študijný odbor:30. právo/ISCED-F 0421 Law

Stupeň vysokoškolského štúdia:tretí/ISCED 8

Titul:doktor (philosophiae doctor) (PhD.)
Jazyk uskutočňovania študijného programu:

slovenský a anglický
anglický

Forma štúdia:denná/externá
Kód CRŠ 184033 / 184048
184005 / 184035
Kód PraF UK AIS2dPEU19/dPEUx19
dPEU19EN/dPEUx19EN
Štandardná dĺžka štúdiatri roky (denné)/štyri roky (externé)
Metódy výučbyprezenčná

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe právo Európskej únie ovláda vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v právnych vedách, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových vedeckých poznatkov v oblasti študijného odboru právo, pričom absolvent je zameraný na právne odvetvie právo Európskej únie alebo kombináciu s príbuznými právnymi odvetviami, predovšetkým medzinárodné právo, ústavné právo, ako aj obchodné a hospodárske právo a trestné právo (v oblasti vnútorných politík EÚ). V daných oblastiach prezentuje vedomosti na najvyššej úrovni, ktoré sú reprezentované predovšetkým jeho publikačnou činnosťou.

 

Absolvent dokáže analyzovať, syntetizovať a komparovať právne inštitúty právneho odvetvia právo Európskej únie, ako aj príbuzných právnych odvetví, s cieľom vytvorenia návrhov de lege ferenda, v záujme ich efektívnejšieho uplatnenia v právnom poriadku. Je spôsobilý využívať vo vedeckej práci všetky nosné vedecké metódy výskumu, pričom dokáže prepojiť navzájom nielen právne inštitúty práva Európskej únie, ale uvažovať kriticky aj interdisciplinárne. Súčasne dokáže identifikovať prerastanie právnych inštitútov implementovaných z právnych poriadkov štátov Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky. Absolvent taktiež ovláda koncepčné, analytické a syntetizujúce poznatky v oblasti práva Európskej únie, so širokým využitím v právnej vede a praxi. Je spôsobilý svojím osobným vedeckým prínosom formovať ďalší rozvoj práva Európskej únie v celonárodnom, i medzinárodnom meradle. Aplikuje získané poznatky v praxi so znalosťou výberu alternatívnych koncepčných alebo individuálnych riešení.

 

Absolvent aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v spoločenských vzťahoch na úrovni vnútroštátnej, únijnej i medzinárodnej. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové vedecké poznatky. V rámci právneho odvetvia právo Európskej únie je spôsobilý identifikovať jeho nedostatky, navrhnúť ich riešenie metódami výkladu alebo tvorby práva a porovnať súčasný stav poznania. Absolvent v danej súvislosti prezentuje najviac pokročilé a špecializované zručnosti a techniky vrátane schopnosti syntézy a hodnotenia, ktoré sa požadujú na riešenie zásadných problémov v oblasti výskumu a/alebo inovácie a na rozšírenie a nové vymedzenie existujúcich vedomostí alebo odborných postupov.

 

Absolvent má nezávislé kritické a analytické myslenie, ktoré aplikuje v meniacich sa spoločenských podmienkach a je schopný prezentovať samostatne výsledky výskumu a vývoja v odbore právo v právnom odvetví právo Európskej únie, ako aj v príbuzných právnych odvetviach, pred vedeckou a odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí.

 

Absolvent nadobudne spôsobilosť vedecko-pedagogicky pôsobiť na požadovanej metodologickej úrovni v odbore právo, v právnom odvetví právo Európskej únie, ako aj v príbuzných právnych odvetviach, na základe čoho je pripravený kvalifikovane pôsobiť v rámci pedagogického procesu na vysokých školách v daných oblastiach.

 

Predmet štúdia a výskumu v oblasti práva Európskej únie je možno vymedziť rozsahom súboru pravidiel vytvorených Zmluvou o Európskej únii, Zmluvou o fungovaní Európskej únie a Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, vrátane ich právnych predchodcov a prípadných následných zmien, a aktami vydanými na ich základe. Do tohto korpusu pravidiel je potrebné zahrnúť aj výsledky vonkajšej činnosti Európskej únie, vrátane prehĺbenej ekonomickej integrácie s tretími krajinami (vrátane vytvorenia Európskeho hospodárskeho priestoru). Napriek tomu, že vnútroštátne právo a právo Európskej únie, ako aj uplatňovanie medzinárodných záväzkov tvoria v jednotlivých krajinách jednotný poriadok, hranice medzi právnymi odvetviami sú jasne vymedziteľné.

Jedným z charakteristických znakov práva Európskej únie, ktorý je dokonca explicitne potvrdený judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, je samostatnosť práva Európskej únie, ktorá sa prejavuje samostatnou terminológiou a výkladom pojmov a sebestačnosťou právneho poriadku. Právo Európskej únie obsahuje inštitúty, ktoré nemajú vo vnútroštátnom práve, ako ani v medzinárodnom práve obdobu, ako prenesenie právomocí, zásada prednosti, zásada priameho účinku, zásada nepriameho účinku a podobne. Ďalším znakom samostatnosti práva Európskej únie je vytvorenie vlastnej štruktúry inštitúcií, ktorých rozhodovacie a legislatívne právomoci presahujú charakter právomocí, ktoré zvyknú mať orgány medzinárodných organizácií. Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie definujú výlučné právomoci, ktoré úplne vytláčajú vnútroštátnu normotvorbu z právneho priestoru a Európska únia v týchto oblastiach v plnom rozsahu demonštruje samostatnosť a nezávislosť právneho poriadku Európskej únie.

Predmet štúdia a vedeckého výskumu práva Európskej únie zahŕňa najmä:

-         všeobecné zásady práva Európskej únie a inštitucionálne právo,

-         právny systém Európskej únie,

-         súdny systém Európskej únie,

-         občianstvo Európskej únie, problematiku základných práva a slobôd v priestore  Európskej únie,

-         vnútorný trh a ďalšie sektorové politiky,

-         priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti,

-         hospodársku a menovú úniu,

-         vonkajšie vzťahy Európskej únie.

V prípadoch, keď sa regulácia Európskej únie v určitej právnej oblasti prelína s vnútroštátnou úpravou (typickým príkladom je harmonizácia pravidiel týkajúcich sa vnútorného trhu), je potrebné vnímať predmet štúdia a výskumu práva Európskej únie v nadnárodnom prístupe k reglementácii, právnom základe takejto úpravy, primeranosti takejto úpravy, účinkoch reglementácie na vnútroštátne právne poriadky. V prípadoch, keď sa regulácia Európskej únie v určitej právnej oblasti prelína z s medzinárodnoprávnou úpravou (typickým príkladom sú pravidlá medzinárodného obchodu, spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, priestor slobody bezpečnosti a spravodlivosti), je potrebné vnímať predmet štúdia a výskumu práva Európskej únie v tom, ako Európska únia vystupuje v medzinárodnom priestore ako subjekt medzinárodného práva a implementuje svoje medzinárodné záväzky.

 

Absolvent si osvojí schopnosť prejavovať značnú autoritu, inováciu, samostatnosť, vedeckú a odbornú bezúhonnosť a prevezme trvalý záväzok rozvíjať nové myšlienky alebo postupy. Predmetné komponenty  sa odrážajú predovšetkým v schopnosti absolventa dokázať určiť zameranie výskumu a koordinovať tím vo vednej oblasti právo Európskej únie, ako aj v príbuzných právnych odvetviach, a v pravidelnej publikačnej činnosti, ktorá svojou kvalitou zodpovedá štandardom Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (Vnútorný predpis č. 23/2021), ako aj štandardom Vnútorného predpisu č. 5/2021, ktorý upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v podmienkach Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty a Štandardom pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej budú všetky tri dokumenty označované ako „Štandardy kvality“) a ktorú absolvent prezentoval počas svojho doktorandského štúdia.

 

 

 

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe právo Európskej únie dosahované prostredníctvom nasledovných merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach študijného programu, ktorý pozostáva z výučbovej časti, z vedeckej časti a z pedagogickej časti

 

Výučbová časť – predovšetkým výučba v rámci profilových predmetov:

 

Metodológia vedy

Metodika kvalitatívnych právnych výskumov

V rámci hore uvedených predmetov je zabezpečené, aby jednotlivé študijné programy doktorandského štúdia boli v študijnej časti posilňované v spoločnom základe z hľadiska metodológie vedy.

V rámci predmetu Metodológia vedy sú výstupy študentov prezentované schopnosťou formulovať výskumné hypotézy, prehĺbením zručností pri aplikácii metód analýzy a syntézy pri písaní vedeckých prác, dodržiavaním požiadaviek Štandardov kvality.

V rámci predmetu Metodika kvalitatívnych právnych výskumov si študent osvojí metódu kvalitatívneho výskumu, ktorý je v kontexte so stanovením účelu a cieľov, zberu dát, procesu ich analýzy až po generovanie záverečnej správy zameraný na porozumenie a interpretáciu významov, ktoré svojim skúsenostiam a vnemom priraďujú skúmané osoby. Cieľom je hľadanie príčin a súvislostí vo svetoch jednotlivcov a následná induktívna predikcia smerujúca k odpovediam na výskumné otázky.

 

Metodika pedagogického procesu na právnických fakultách

Absolvovaním predmetu získa študent ťažiskové vedomosti a relevantné informácie, na základe ktorých je schopný formulovať ciele a obsah vlastného pedagogického procesu. Ovláda organizačné formy, didaktické zásady a vyučovacie metódy, ktoré sú pre pedagogický proces profilujúce, pričom je spôsobilý ich flexibilne a správne selektovať v závislosti od požiadaviek pedagogického procesu, vyučovaného predmetu ako aj cieľovej skupiny. Na základe vlastných poznatkov identifikuje individuálne všeobecné a osobitné požiadavky na prípravu čiastkových častí vyučovacieho procesu akcentujúc špecifiká výučby zameranej na právnické vzdelávanie.

 

 

Inštitucionálne právo Európskej únie – vedecké aspekty

Absolvovaním predmetu získa doktorand ťažiskové vedomosti a relevantné informácie o medzinárodnoprávnom základe inštitúcií EÚ, o rozhodovacích procesoch vo vnútri inštitúcií i navonok, ako aj o medziinštitucionálnej spolupráci. V rámci problematiky je doktorand vedený k samostatnej práci, ktorej výsledkom má byť spracovanie krátkeho vedeckého výstupu zameraného na fungovanie inštitúcií, kritický pohľad naň a na navrhnutie riešení na existujúce nedostatky.

 

Právny poriadok Európskej únie - vedecké aspekty

Cieľom predmetu je vedecky pokryť teoretické pozadie a súdnu interpretáciu princípov aplikácie práva EÚ, ako aj doktríny, metódy a nástroje implementácie práva EÚ do právneho poriadku členských štátov.

V rámci problematiky je doktorand vedený k samostatnej práci, ktorej výsledkom má byť spracovanie krátkeho vedeckého výstupu zameraného na problematiku právneho poriadku Európskej únie, aplikačné otázky a pôsobenie právneho poriadku EÚ v rámci právneho režimu členských štátov EÚ, kritický pohľad na právny poriadok EÚ a na navrhnutie riešení na existujúce nedostatky.

 

 

Súdny systém Európskej únie

Študent si prehĺbi znalosti o organizácii a fungovaní súdneho systému EÚ, detailné poznanie jednotlivých typov konaní pred úniovými súdmi a zručnosť v oblasti právneho písania, argumentácie ako aj tvorby súdnych podaní. Dobrá znalosť postupov pri tvorbe úniovej judikatúry navyše prehĺbi všeobecné znalosti a pochopenie systému práva EÚ a poskytne základ pre jeho vedecké skúmanie.

V rámci problematiky je doktorand vedený k samostatnej práci, ktorej výsledkom má byť spracovanie krátkeho vedeckého výstupu zameraného na problematiku súdneho systému EÚ, kritický pohľad na danú problematiku a na navrhnutie riešení na existujúce nedostatky.

 

 

Slobody vnútorného trhu Európskej únie – vedecké aspekty

Absolvent získa hĺbkové poznatky z oblasti vnútorného trhu EÚ s ohľadom na aktuálny vývoj judikatúry, ako aj dynamicky meniace sa materiálne podmienky právnej úprav vnútorného trhu. Neoddeliteľnou súčasťou štúdia je polemika o snahách štátov chrániť svoje vlastné národné trhy, zohľadňovanie priorít členských štátov, ochrana pred zneužívaním slobôd vnútorného trhu. Študent by mal analyzovať perspektívy prehlbovania integrácie v danej oblasti a jej prekážky, či obmedzenia.

V rámci problematiky je doktorand vedený k samostatnej práci, ktorej výsledkom má byť spracovanie krátkeho vedeckého výstupu zameraného na problematiku vnútorného trhu EÚ, kritický pohľad na danú problematiku a na navrhnutie riešení na existujúce nedostatky.

 

 

Vedecká časť

Minimálny rozsah povinne voliteľnej vedeckej činnosti vyplýva zo Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorá upravuje hodnotenie vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte (Vnútorný predpis č. 1/2018). V zmysle článku 6 ods. 1 Vnútorného predpisu č. 1/2018 PraF UK každoročne vyhotovuje celkové hodnotenie vedeckej a odbornej činnosti osôb uvedených v čl. 1, medzi ktorých sú zaradení aj doktorandi. Doktorand PraF UK je povinný za hodnotené obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť za publikačnú činnosť hodnotenie minimálne 30 bodov, pokiaľ ide o doktoranda v dennej forme štúdia, a minimálne 20 bodov, pokiaľ ide o doktoranda v externej forme štúdia. Doktorand v dennej forme štúdia je v celkovom hodnotení povinný za hodnotené obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť najmenej 35 bodov. Doktorand v externej forme štúdia je v celkovom hodnotení povinný za hodnotené obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť najmenej 25 bodov. Konkrétny počet bodov za jednotlivé kategórie vyplývajú z čl. 2-5 Vnútorného predpisu č. 1/2018:

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2018/VP_2018_01.pdf

 

Kvalita publikačnej činnosti študentov doktorandského štúdia, predovšetkým v kontexte so Štandardami kvality, je každoročne vyhodnocovaná Radou pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

 

Pedagogická časť

Študent doktorandského štúdia, na začiatku aj pod dohľadom svojho školiteľa, aplikuje a zdokonaľuje zručnosti vo výučbe, ktoré si predtým získal vlastnými hospitáciami na uvedených predmetoch a v rámci profilového predmetu Metodika pedagogického procesu na právnických fakultách.

Uplatnenie absolventov

 

 

  • odborní asistenti a vedeckí pracovníci na univerzitách a iných vedeckých inštitúciách
  • sudcovia najvyšších súdov,
  • vedúci pracovníci analytických odborov na najvyšších súdoch, vedúci pracovníci v ústredných orgánoch štátnej správy a v európskych štruktúrach
  • advokácia (vedúci pracovného tímu) 

 

  

 

 

Podmienky prijatia a prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

 Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 24/2023, úplné znenie VP 4/2021 v znení dodatku č. 1):

Postupy prijímania na štúdium.

Pravidlá prijímacieho konania na UK (VP 4/2021)

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf

Odporúčaný študijný plán a informačné listy

DENNÉ ŠTÚDIUM

Odporúčaný študijný plán:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

 

Informačné listy:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Odporúčaný študijný plán:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

 

Informačné listy:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

Rada študijného programu

Členovia Rady študijného programu:

Garant:

prof. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.VUPCHVTČ
Spolugaranti:prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. VUPCHVTČ
doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD. VUPCHVTČ
doc. JUDr. Andrej Beleš, PhD. VUPCHVTČ
doc. JUDr. Mária T. Patakyová, PhD.VUPCHVTČ
Študenti:Mgr. Igor Sloboda
Externé prostredie:

Mgr. Daniela Lukáčová 
(Protimonopolný úrad SR)

Dokumenty

 Zasadnutia Rady študijného programu:

Dátum:Popis:Zápisnica:
07.07.2022Prerokovanie a schválenie opisu ŠPZápisnica
27.04.2023Ročné hodnotenie študijného programuZápisnica
16.10.2023Aktualizácia opisu študijného programuZápisnica

 Rozhodnutia: 

Dátum:

Orgán:

Rozhodnutie:

11.07.2022

Akreditačná rada PraF UK

Rozhodnutie

19.08.2022

Akreditačná rada UK

Rozhodnutie

29.06.2023Akreditačná rada PraF UKRozhodnutie
29.06.2023Akreditačná rada PraF UKRozhodnutie

Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou: Dohoda

Opisy študijných programov a vnútorné hodnotiace správy: 

Kód študijného programu CRŠ/PraF UK AIS2:

Dokument :

184033/dPEU19

 Opis

184048/dPEUx19

 Opis

184005/dPEU19EN

 Opis

184035/dPEUx19EN

 Opis

dPEU19

 VHS