Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rímske právo

Údaje o študijnom programe

Názov študijného programu:Rímske právo
Študijný odbor:30. právo/ISCED-F 0421 Law

Stupeň vysokoškolského štúdia:tretí/ISCED 8

Titul:doktor (philosophiae doctor) (PhD.)
Jazyk uskutočňovania študijného programu:

slovenský
anglický

Forma štúdia:denná/externá
Kód CRŠ184002/184004
184003/184030
Kód PraF UK AIS2dRIMP19/dRIMPx19
dRIMP19EN/dRIMPx19EN
Štandardná dĺžka štúdiatri roky (denné)/štyri roky (externé)
Metódy výučbyprezenčná

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe rímske právo ovláda vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v právnych vedách, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových vedeckých poznatkov v oblasti študijného odboru právo, pričom absolvent je zameraný na právne odvetvie rímske právo alebo jeho kombináciu s príbuznými právnymi odvetviami, predovšetkým s občianskym právom, obchodným právom a kánonickým právom; okrem toho aj s právnou filozofiou, porovnávacou právovedou, s teóriou práva a s dejinami štátu a práva. V daných oblastiach prezentuje vedomosti na najvyššej úrovni, ktoré sú reprezentované predovšetkým jeho publikačnou činnosťou.

 

Absolvent dokáže analyzovať, syntetizovať a komparovať právne inštitúty právneho odvetvia rímske právo, ako aj príbuzných právnych odvetví. Je spôsobilý využívať vo vedeckej práci všetky nosné vedecké metódy výskumu, pričom dokáže prepojiť navzájom nielen právne inštitúty rímskeho práva, ale uvažovať kriticky aj interdisciplinárne. Absolvent taktiež ovláda koncepčné, analytické a syntetizujúce poznatky v oblasti rímskeho práva, so širokým využitím v právnej vede a praxi. Je spôsobilý svojím osobným vedeckým prínosom formovať ďalší rozvoj rímskeho práva v celonárodnom, čiastočne i medzinárodnom meradle. Aplikuje získané poznatky v praxi so znalosťou výberu alternatívnych koncepčných alebo individuálnych riešení.

 

Absolvent aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v spoločenských vzťahoch na úrovni vnútroštátnej, únijnej i medzinárodnej. Absolvent v danej súvislosti prezentuje najviac pokročilé a špecializované zručnosti a techniky vrátane schopnosti syntézy a hodnotenia, ktoré sa požadujú na riešenie zásadných problémov v oblasti výskumu a/alebo inovácie a na rozšírenie a nové vymedzenie existujúcich vedomostí alebo odborných postupov.

 

Absolvent má nezávislé kritické a analytické myslenie, ktoré aplikuje v meniacich sa spoločenských podmienkach a je schopný prezentovať samostatne výsledky výskumu a vývoja v odbore právo v právnom odvetví rímske právo, ako aj v príbuzných právnych odvetviach, pred vedeckou a odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí.

 

Absolvent nadobudne spôsobilosť vedecko-pedagogicky pôsobiť na požadovanej metodologickej úrovni v odbore právo, v právnom odvetví rímske právo, ako aj v príbuzných právnych odvetviach, na základe čoho je pripravený kvalifikovane pôsobiť v rámci pedagogického procesu na vysokých školách v daných oblastiach.

 

Absolvent si osvojí schopnosť prejavovať značnú autoritu, inováciu, samostatnosť, vedeckú a odbornú bezúhonnosť a prevezme trvalý záväzok rozvíjať nové myšlienky alebo postupy. Predmetné komponenty sa odrážajú predovšetkým v schopnosti absolventa dokázať určiť zameranie výskumu a koordinovať tím vo vednej oblasti rímske právo, ako aj v príbuzných právnych odvetviach, a v pravidelnej publikačnej činnosti, ktorá svojou kvalitou zodpovedá štandardom Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (Vnútorný predpis č. 23/2021), ako aj štandardom Vnútorného predpisu č. 5/2021, ktorý upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v podmienkach Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty a Štandardom pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej budú všetky tri dokumenty označované ako „Štandardy kvality“) a ktorú absolvent prezentoval počas svojho doktorandského štúdia.

 

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe rímske právo dosahované prostredníctvom nasledovných merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach študijného programu, ktorý pozostáva z výučbovej časti, z vedeckej časti a z pedagogickej časti

 

Výučbová časť – predovšetkým výučba v rámci profilových predmetov:

 

Metodológia vedy

Metodika kvalitatívnych právnych výskumov

V rámci hore uvedených predmetov je zabezpečené, aby jednotlivé študijné programy doktorandského štúdia boli v študijnej časti posilňované v spoločnom základe z hľadiska metodológie vedy.

V rámci predmetu Metodológia vedy sú výstupy študentov prezentované schopnosťou formulovať výskumné hypotézy, prehĺbením zručností pri aplikácii metód analýzy a syntézy pri písaní vedeckých prác, dodržiavaním požiadaviek Štandardov kvality.

V rámci predmetu Metodika kvalitatívnych právnych výskumov si študent osvojí metódu kvalitatívneho výskumu, ktorý je v kontexte so stanovením účelu a cieľov, zberu dát, procesu ich analýzy až po generovanie záverečnej správy zameraný na porozumenie a interpretáciu významov, ktoré svojim skúsenostiam a vnemom priraďujú skúmané osoby. Cieľom je hľadanie príčin a súvislostí vo svetoch jednotlivcov a následná induktívna predikcia smerujúca k odpovediam na výskumné otázky.

 

Metodika pedagogického procesu na právnických fakultách

Absolvovaním predmetu získa študent ťažiskové vedomosti a relevantné informácie, na základe ktorých je schopný formulovať ciele a obsah vlastného pedagogického procesu. Ovláda organizačné formy, didaktické zásady a vyučovacie metódy, ktoré sú pre pedagogický proces profilujúce, pričom je spôsobilý ich flexibilne a správne selektovať v závislosti od požiadaviek pedagogického procesu, vyučovaného predmetu ako aj cieľovej skupiny. Na základe vlastných poznatkov identifikuje individuálne všeobecné a osobitné požiadavky na prípravu čiastkových častí vyučovacieho procesu akcentujúc špecifiká výučby zameranej na právnické vzdelávanie.

 

Vybrané otázky z rímskeho práva verejného

Študentovi je sprostredkovaná stabilná báza , na podklade ktorej by mohli ďalej vedecky skúmať inštitúty rímskeho verejného práva v jeho vzájomnej súvislosti. Nadobudnutie vedomostí o inštitútoch rímskeho štátu a verejného práva zároveň napomáha študentom kvalifikovanejšie sa orientovať v rímskych dejinách a lepšiemu pochopeniu periodizácie súkromného práva. Po absolvovaní predmetu sú študenti schopní vedecky skúmať inštitúty rímskeho verejného práva.

 

Vybrané vedecké aspekty rímskeho práva súkromného

Predmet prehlbuje doterajšie znalosti študentov o jednotlivých právnych inštitútoch, no zároveň ich má aj inšpirovať a pohnúť k samostatnému riešeniu nastolených vedeckých problémov a to od analýzy niektorých káuz zachovaných vo fragmentoch rímskych právnikov až po problém exegézy určitého prameňa práva a overovania jeho pravosti a relevancie. Jeho cieľom je poskytnúť študentom platformu pre vlastný výskum v rámci právnej romanistiky, ale zároveň ich oboznámiť s najnovšími trendmi a vývojom v oblasti rímskeho práva.

 

Recepcia rímskeho práva a jeho vplyv na súčasný právny poriadok

Úlohou tohto predmetu je oboznámiť študentov s vplyvom rímskeho práva na proces kodifikácie novodobých veľkých občianskych zákonníkov (CC, ABGB, BGB), vrátane postavenia rímskeho práva na Slovensku a identifikácie rímskoprávnych prvkov v súčasnom občianskom práve platnom v SR. V kontexte týchto cieľov si študent prostredníctvom tohto predmetu rozšíri doterajšie znalosti z oblasti recepcie rímskeho práva, získa spôsobilosť vedecky pracovať s textami recepčných škôl, no zároveň bude oboznámený s rímskoprávnými základmi dnes platného súkromného práva.

 

Praktické problémy vo vývoji rímskeho civilného procesu

Predmet prispieva k prehĺbeniu poznatkov o rímskom civilnom procese a jeho historickom vývoji. Študentom poskytne analýzu legisakčného, formulového a kogničného procesu s dôrazom na dôvod a charakteristiku procesných zmien.

 

Exegéza a interpretácia textov z rímskeho rodinného práva

Ciele predmetu sa neobmedzujú len na oboznamovanie sa s textom prameňov rímskeho práva zaoberajúcimi sa problematikou rímskeho rodinného práva (spomedzi nich sa eminentný zreteľ kladie najmä na lektúru a interpretáciu textov Justiniánskej kodifikácie), ale aj na konfrontáciu študentov s rôznymi názormi na ich výklad, realizáciu systematického výkladu a v neposlednom rade zamýšľanie sa nad konkrétne nastolenými kauzami a ich riešením.

 

Vedecká časť

Minimálny rozsah povinne voliteľnej vedeckej činnosti vyplýva zo Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorá upravuje hodnotenie vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte (Vnútorný predpis č. 1/2018). V zmysle článku 6 ods. 1 Vnútorného predpisu č. 1/2018 PraF UK každoročne vyhotovuje celkové hodnotenie vedeckej a odbornej činnosti osôb uvedených v čl. 1, medzi ktorých sú zaradení aj doktorandi. Doktorand PraF UK je povinný za hodnotené obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť za publikačnú činnosť hodnotenie minimálne 30 bodov, pokiaľ ide o doktoranda v dennej forme štúdia, a minimálne 20 bodov, pokiaľ ide o doktoranda v externej forme štúdia. Doktorand v dennej forme štúdia je v celkovom hodnotení povinný za hodnotené obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť najmenej 35 bodov. Doktorand v externej forme štúdia je v celkovom hodnotení povinný za hodnotené obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť najmenej 25 bodov. Konkrétny počet bodov za jednotlivé kategórie vyplývajú z čl. 2-5 Vnútorného predpisu č. 1/2018:

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2018/VP_2018_01.pdf

 

Kvalita publikačnej činnosti študentov doktorandského štúdia, predovšetkým v kontexte so Štandardami kvality, je každoročne vyhodnocovaná Radou pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

 

Pedagogická časť

Študent doktorandského štúdia, na začiatku aj pod dohľadom svojho školiteľa, aplikuje a zdokonaľuje zručnosti vo výučbe, ktoré si predtým získal vlastnými hospitáciami na uvedených predmetoch a v rámci profilového predmetu Metodika pedagogického procesu na právnických fakultách

Uplatnenie absolventov

  •  odborní asistenti a vedeckí pracovníci na univerzitách a iných vedeckých inštitúciách
  • sudcovia najvyšších súdov,
  • vedúci pracovníci analytických odborov na najvyšších súdoch, vedúci pracovníci v ústredných orgánoch štátnej správy a v európskych štruktúrach
  • advokácia (vedúci pracovného tímu)

Podmienky prijatia a prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

 Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 24/2023, úplné znenie VP 4/2021 v znení dodatku č. 1):

Postupy prijímania na štúdium.

Pravidlá prijímacieho konania na UK (VP 4/2021)

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf

Odporúčaný študijný plán a informačné listy

DENNÉ ŠTÚDIUM

Odporúčaný študijný plán:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

 

Informačné listy:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Odporúčaný študijný plán:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

 

Informačné listy:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

Rada študijného programu

Členovia Rady študijného programu:

Garant:

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.VUPCHVTČ
Spolugaranti:prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc. VUPCHVTČ
doc. Mgr. et Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M. VUPCHVTČ
doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD. VUPCHVTČ
doc. JUDr. Martin Gregor, PhD. VUPCHVTČ
Člen:doc. JUDr. Martin Križan, PhD.
Študenti: Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, PhD. 
Externé prostredie: Mgr. Peter Mach, PhD. – Najvyšší správny súd SR

 

Dokumenty

Zasadnutia Rady študijného programu: 

Dátum: 

Popis: 

Zápisnica: 

 07.07.2022

prerokovanie návrhu profilu absolventa a opisu študijného programu 

Zápisnica 

 20.04.2023 

Hodnotenie študijného programu za rok 2022/2023 

Zápisnica 

 11.10.2023

Prerokovanie aktualizácie Opisu študijného programu a Vnútornej hodnotiacej správy 

Zápisnica 

 Rozhodnutia: 

Dátum:

Orgán:

Rozhodnutie:

11.07.2022

Akreditačná rada PraF UK

Rozhodnutie

19.08.2022

Akreditačná rada UK

Rozhodnutie

Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou: Dohoda

Opisy študijných programov a vnútorné hodnotiace správy: 

Kód študijného programu CRŠ/PraF UK AIS2:

Dokument :

184002/dRIMP19

 Opis

184004/dRIMPx19

 Opis

184003/dRIMP19EN

 Opis

184030/dRIMPx19EN

 Opis

dRIMP19

 VHS