Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Príkazy dekana 2023

Príkaz dekana č. 1/2023,

ktorým sa upravujú niektoré podrobnosti o predzápise, zápise na štúdium a zápise do ďalšej časti štúdia na akademický rok 2023/2024

Príkaz dekana č. 2/2023,

ktorým sa upravuje povinná prítomnosť študentov a študentiek doktorandských študijných programov v dennej forme štúdia v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Príkaz dekana č. 3/2023,

ktorým sa určujú termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2023/2024 a ktorým sa upravuje spôsob prihlasovania sa na tieto termíny

Príkaz dekana č. 4/2023,

ktorým sa prijímajú niektoré opatrenia v oblasti výkonu práce zamestnancov fakulty a čerpania dovolenky zamestnancami fakulty a opatrenia v oblasti úspory elektrickej energie

Príkaz dekana č. 5/2023

týkajúci sa harmonogramu výučbovej časti a skúškového obdobia v zimnom semestri a v letnom semestri akademického roka 2023/2024 a organizácie skúškového obdobia v bakalárskych a magisterských študijných programoch

Príkaz dekana č. 6/2023

ktorým sa mení a dopĺňa príkaz dekana Právnickej fakulty UK č. 5/2023, týkajúci sa harmonogramu výučbovej časti a skúškového obdobia v zimnom semestri a v letnom semestri akademického roka 2023/2024 a organizácie skúškového obdobia v bakalárskych a magisterských študijných programoch

Príkaz dekana č. 7/2023

ktorým sa určujú termíny a postup pri výbere a prihlasovaní na záverečné práce v bakalárskom a magisterskom študijnom programe v akademickom roku 2023/2024