Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy 2015

Vnútorný predpis č. 1/2015
Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 2/2015
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa upravujú podrobnosti o určovaní zloženia a predsedov skúšobných komisií pre štátnu skúšku na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v bakalárskych študijných programoch a v magisterských študijných programoch

Vnútorný predpis č. 3/2015
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty o Študentskej vedeckej odbornej činnosti uskutočňovanej na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte
- zrušený vnútorným predpisom č. 3/2018

Vnútorný predpis č. 4/2015
Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (úplné znenie)

Vnútorný predpis č. 5/2015
Dodatok č. 3 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 6/2015
Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 7/2015
Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 8/2015
Dodatok č. 3 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 9/2015
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorá upravuje hodnotenie vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte

Vnútorný predpis č. 10/2015
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorá upravuje bodové ohodnotenie mimoškolskej činnosti študentov Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty pre účely posúdenia splnenia kritérií prideľovania ubytovania študentom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na vysokoškolských internátoch a ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 11/2015
Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 12/2015
Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 (úplné znenie)

Vnútorný predpis č. 13/2015
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa určujú podrobnosti o úhrade školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2015/2016

Vnútorný predpis č. 14/2015
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty - Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 13/2015 Smernici dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa určujú podrobnosti o úhrade školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2015/2016

Vnútorný predpis č. 15/2015
Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 16/2015
Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 17/2015
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty o procesnom postupe pri spracovaní písomností v súvislosti s prijímacím konaním na štúdium študijného programu

Vnútorný predpis č. 18/2015
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa zriaďujú odborové komisie pre doktorandské štúdium a určuje sa ich organizačný a rokovací poriadok

Vnútorný predpis č. 19/2015
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty o rigoróznom konaní na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte organizačný a rokovací poriadok

Vnútorný predpis č. 20/2015
Dodatok č. 4 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3