Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Úplné znenia vnútorných predpisov 2022

Podľa § 113am ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa od 1. septembra 2023 zrušili všetky vnútorné predpisy fakúlt vydané do 24. apríla 2022, ktoré neboli už predtým zrušené vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty.

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 1/2022

Úplné znenie Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení Dodatku č. 1 s účinnosťou od 9.3.2022

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 2/2022

Úplné znenie vnútorného predpisu schváleného Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Rokovací poriadok Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 3/2022

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 3/2022 schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8, Dodatku č. 9, Dodatku č. 10 a Dodatku č. 11