Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy 2022

Podľa § 113am ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa od 1. septembra 2023 zrušili všetky vnútorné predpisy fakúlt vydané do 24. apríla 2022, ktoré neboli už predtým zrušené vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty.

Vnútorný predpis č. 1/2022

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty ktorou sa ustanovujú niektoré osobitné pravidlá pre uskutočňovanie Študentskej vedeckej odbornej činnosti na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2021/2022

Vnútorný predpis č. 2/2022 

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 5/2020 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 3/2022

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 8/2010 Poriadok voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

Vnútorný predpis č. 4/2022

Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 5/2022

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa mení a dopĺňa Vnútorný predpis č. 2/2017 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa vydáva Štatút Alumni klubu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Dodatok č. 1 k Štatútu Alumni klubu)

Vnútorný predpis č. 6/2022

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa mení a dopĺňa Vnútorný predpis vydaný dekanom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2019 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa zriaďujú odborové komisie pre doktorandské štúdium a určuje sa ich organizácia a rokovací poriadok

Vnútorný predpis č. 7/2022

Vnútorný predpis schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 3/2016 schválenému Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Rokovací poriadok Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

Vnútorný predpis č. 8/2022

Dodatok č. 11 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 9/2022

Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 4/2018 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení dodatku č. 1