Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy 2016

Vnútorný predpis č. 1/2016
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty o výučbe v študijných programoch prvého a druhého stupňa štúdia v externej forme štúdia

Vnútorný predpis č. 2/2016
Dodatok č. 4 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 3/2016
schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty - Rokovací poriadok Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 4/2016
Dodatok č. 6 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 5/2016
Dodatok č. 7 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 6/2016
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty: Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 10/2015 Smernici dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorá upravuje bodové ohodnotenie mimoškolskej činnosti študentov Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty pre účely posúdenia splnenia kritérií prideľovania ubytovania študentom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na vysokoškolských internátoch a ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave