Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy 2016

Podľa § 113am ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa od 1. septembra 2023 zrušili všetky vnútorné predpisy fakúlt vydané do 24. apríla 2022, ktoré neboli už predtým zrušené vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty.

Vnútorný predpis č. 1/2016
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty o výučbe v študijných programoch prvého a druhého stupňa štúdia v externej forme štúdia

Vnútorný predpis č. 2/2016
Dodatok č. 4 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 3/2016
schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty - Rokovací poriadok Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 4/2016
Dodatok č. 6 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 5/2016
Dodatok č. 7 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 6/2016
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty: Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 10/2015 Smernici dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorá upravuje bodové ohodnotenie mimoškolskej činnosti študentov Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty pre účely posúdenia splnenia kritérií prideľovania ubytovania študentom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na vysokoškolských internátoch a ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave