Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy 2013

 

Podľa § 113am ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa od 1. septembra 2023 zrušili všetky vnútorné predpisy fakúlt vydané do 24. apríla 2022, ktoré neboli už predtým zrušené vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty.

Vnútorný predpis č. 1/2013
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2013/2014, platný od 18.06.2013, účinný od 01.09.2013, ktorým sa zrušuje vnútorný predpis č. 5/2012 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2012/2013.

Vnútorný predpis č. 2/2013
Dodatok č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

Vnútorný predpis č. 3/2013
Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 4/2013
Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 5/2013
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave,Právnickej fakulty, o Študentskej vedeckej odbornej činnosti Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 6/2013
Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 (úplné znenie)