Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Úplné znenia vnútorných predpisov 2021

Podľa § 113am ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa od 1. septembra 2023 zrušili všetky vnútorné predpisy fakúlt vydané do 24. apríla 2022, ktoré neboli už predtým zrušené vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty.

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 1/2021

Úplné znenie vnútorného predpisu schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 1/2021 Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6, dodatku č. 7, dodatku č. 8 a dodatku č. 9 (úplné znenie)