Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Opatrenia 2015

Opatrenie 1/2015

Opatrenie dekana č. 1/2015 týkajúce sa zásad tvorby rozvrhu hodín na letný semester ak. roka 2014/2015

Opatrenie 2/2015 

Opatrenie dekana č. 2/2015 týkajúce sa skúšobného obdobia v letnom semestri akademického roka 2014/2015

Opatrenie 3/2015

Opatrenie dekana č. 3/2015, ktoré sa týka skúšobného obdobia v letnom semestri ak. roka 2014/2015 tretieho ročníka bakalárskeho študijného programu právo dennej a externej formy štúdia

Opatrenie 4/2015

Opatrenie dekana č. 4/2015 Zapisovanie a schvaľovanie tém záverečných prác v akademickom roku 2015/2016

Opatrenie 5/2015

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty upravujúce postup pri riešení neúčasti študentov dennej formy štúdia na seminároch (cvičeniach) a praktických cvičeniach v zimnom semestri akademického roka 2015/2016 vzhľadom k nadobudnutiu účinnosti „Dodatku č. 5 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty“

Opatrenie 6/2015

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty týkajúce sa skúškového obdobia v zimnom semestri akademického roka 2015/2016