Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy 2014

Vnútorný predpis č. 1/2014

Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 2/2014

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa zriaďujú odborové komisie doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte a určuje ich organizačný a rokovací poriadok   -   predpis zrušený vnútorným predpisom č. 18/2015 

Vnútorný predpis č. 3/2014

Dodatok č. 1 k Smernici dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa zriaďujú odborové komisie doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte a určuje ich organizačný a rokovací poriadok

Vnútorný predpis č. 4/2014

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa zriaďujú odborové komisie doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte a určuje ich organizačný a rokovací poriadok v znení dodatku č. 1 (úplné znenie)   -   predpis zrušený vnútorným predpisom č. 18/2015 

Vnútorný predpis č. 5/2014

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa menujú do funkcie členovia odborových komisií na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte   -   predpis zrušený vnútorným predpisom č. 18/2015 

Vnútorný predpis č. 6/2014 

Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (úplné znenie)

Vnútorný predpis č. 6a/2014 

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2014/2015

Vnútorný predpis č. 7/2014 

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa určujú pravidlá zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte

Vnútorný predpis č. 8/2014

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, pre zabezpečenie a organizačné usporiadanie ochrany pred požiarmi na Právnickej fakulte UK

Vnútorný predpis č. 9/2014

Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení Dodatku č. 1

Vnútorný predpis č. 10/2014

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty