Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Úplné znenia vnútorných predpisov 2023

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 1/2023

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 1/2023 schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6, dodatku č. 7, dodatku č. 8, dodatku č. 9, dodatku č. 10, dodatku č. 11 a dodatku č. 12

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 2/2023

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 2/2023 vydaného dekanom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 2/2017, ktorou sa vydáva Štatút Alumni klubu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení Dodatku č. 1 (úplné znenie)