Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy 2011

Podľa § 113am ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa od 1. septembra 2023 zrušili všetky vnútorné predpisy fakúlt vydané do 24. apríla 2022, ktoré neboli už predtým zrušené vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty.

Vnútorný predpis č. 1/2011
Cena stravných lístkov a jedálenských kupónov pre zamestnancov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislava (opatrenie), platný a účinný od 10. 01. 2011

Vnútorný predpis č. 2/2011
Cena stravných lístkov a jedálnych kupónov pre zamestnancov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislava (opatrenie), platný 24. 02. 2011, účinný od 01. 03. 2011, ktorým sa zrušuje vnútorný predpis č. 1/2011 Cena stravných lístkov a jedálenských kupónov pre zamestnancov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislava (opatrenie)

Vnútorný predpis č. 3/2011
Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského, Právnickej fakulty, platný a účinný od 27. 04. 2011

Vnútorný predpis č. 4/2011
Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského, Právnickej fakulty, platný a účinný od 23. 03. 2011

Vnútorný predpis č. 5/2011
Čerpanie dovolenky 2011 (interný pokyn), platný a účinný od 28. 04. 2011

Vnútorný predpis č. 6/2011
Smernica dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2011/2012, platný od 11. 05. 2011, účinný od 01. 09. 2011, ktorým sa zrušuje vnútorný predpis č. 6/2010 Smernica dekana Právnickej fakulty UK Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v akademickom roku 2010/2011

Vnútorný predpis č. 7/2011
Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 6/2011 Smernica dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2011/2012, platný a účinný od 08. 07. 2011

Vnútorný predpis č. 8/2011
Smernica dekana o Študentskej vedeckej odbornej činnosti Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, platný a účinný od 07. 11. 2011

Vnútorný predpis č. 9/2011
Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, týkajúce sa skúšobného obdobia v zimnom semestri 2011/2012, platný a účinný od 07. 11. 2011

Vnútorný predpis č. 10/2011
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, o stanovení zodpovednosti za správu, obsah a aktualizáciu internetovej stránky Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, platný od 09. 11. 2011, účinný od 01. 12. 2011