Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Úplné znenia vnútorných predpisov 2020

Podľa § 113am ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa od 1. septembra 2023 zrušili všetky vnútorné predpisy fakúlt vydané do 24. apríla 2022, ktoré neboli už predtým zrušené vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty.

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 1/2020

Úplné znenie vnútorného predpisu schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 1/2020 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení Dodatku č. 1