Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy 2023

Vnútorný predpis č. 1/2023

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa stanovujú Zásady rigorózneho konania na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte

Vnútorný predpis č. 2/2023

Dodatok č. 12 Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 3/2023

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty o študentskej vedeckej odbornej činnosti uskutočňovanej na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte

Vnútorný predpis č. 4/2023

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti súvisiace so školným a poplatkami spojenými so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte

Vnútorný predpis č. 5/2023

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte

Vnútorný predpis č. 6/2023

Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 7/2023

Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 8/2023

Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 9/2023

Smernica dekana Právnickej fakulty UK č. 9/2023 o prideľovaní bodov za aktivity študentov na účely ubytovacieho procesu na Univerzite Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 10/2023

Rokovací poriadok Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 11/2023

Vnútorný predpis č. 11/2023 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorý upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v podmienkach Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 12/2023

Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej Fakulty schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty podľa čl. 18 ods. 2 písm. c) Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 13/2023 

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty - pozor, vnútorný predpis je účinný až od 1. 9. 2023

Vnútorný predpis č. 14/2023

Smernica dekana Právnickej fakulty UK, ktorou sa mení a dopĺňa vnútorný predpis č. 3/2023 Smernica dekana Právnickej fakulty UK, ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti súvisiace so školným a poplatkami spojenými so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte

Vnútorný predpis č. 15/2023

Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 16/2023

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa vydáva Štatút Alumni klubu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty