Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Úplné znenia vnútorných predpisov 2018

Podľa § 113am ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa od 1. septembra 2023 zrušili všetky vnútorné predpisy fakúlt vydané do 24. apríla 2022, ktoré neboli už predtým zrušené vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty.

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 1/2018

Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6, dodatku č. 7 a dodatku č. 8 (úplné znenie)