Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Úplné znenia vnútorných predpisov 2019

Podľa § 113am ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa od 1. septembra 2023 zrušili všetky vnútorné predpisy fakúlt vydané do 24. apríla 2022, ktoré neboli už predtým zrušené vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty.

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 1/2019

Úplné znenie vnútorného predpisu vydaného dekanom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 1/2019 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 18/2015, ktorou sa zriaďujú odborové komisie pre doktorandské štúdium a určuje sa ich organizačný a rokovací poriadok, v znení smernice dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2017 a smernice dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 1/2019 (úplné znenie)