Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy 2019

Vnútorný predpis č. 1/2019

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa mení a dopĺňa vnútorný predpis č. 18/2015 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa zriaďujú odborové komisie pre doktorandské štúdium a určuje sa ich organizačný a rokovací poriadok, v znení smernice dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2017

 

Vnútorný predpis č. 2/2019

Štatút Rady pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

 

Vnútorný predpis č. 3/2019

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa zriaďujú odborové komisie pre doktorandské štúdium a určuje sa ich organizácia a rokovací poriadok

 

Vnútorný predpis č. 4/2019

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 2/2019 Štatút Rady pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty