Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy 2021

Podľa § 113am ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa od 1. septembra 2023 zrušili všetky vnútorné predpisy fakúlt vydané do 24. apríla 2022, ktoré neboli už predtým zrušené vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty.

Vnútorný predpis č. 1/2021

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty ktorou sa ustanovujú niektoré osobitné pravidlá pre uskutočňovanie Študentskej vedeckej odbornej činnosti na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2020/2021

 

Vnútorný predpis č. 2/2021

Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 14/2010 Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení dodatku č. 1

 

Vnútorný predpis č. 3/2021

Dodatok č. 7 k vnútornému predpisu č. 2/2016 Zásady volieb do akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

 

Vnútorný predpis č. 4/2021

Dodatok č. 10 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

 

Vnútorný predpis č. 5/2021

schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty ktorý upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v podmienkach Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

 

Vnútorný predpis č. 6/2021

schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 3/2016 schválenému Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Rokovací poriadok Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení Dodatku č. 1