Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy 2017

Vnútorný predpis č. 1/2017

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty o prideľovaní bodov za aktivity na účely vyhodnotenia žiadostí o pridelenie ubytovania podaných študentmi Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 2/2017

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa vydáva Štatút Alumni klubu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 3/2017

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa mení a dopĺňa vnútorný predpis č. 18/2015 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa zriaďujú odborové komisie pre doktorandské štúdium a určuje sa ich organizačný a rokovací poriadok

Vnútorný predpis č. 4/2017

Dodatok č. 7 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválenému Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 8. 10. 2008 a Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 22. 10. 2008 podľa § 33 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vnútorný predpis č. 5/2017

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,  ktorou sa upravujú podrobnosti o elektronickom podávaní žiadostí a iných podaní a vydávaní rozhodnutí v elektronickej forme v konaniach vo veciach práv a povinnosti študentov („smernica o e-fakulte“)

Vnútorný predpis č. 6/2017

Dodatok č. 8 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty