Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy 2017

Podľa § 113am ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa od 1. septembra 2023 zrušili všetky vnútorné predpisy fakúlt vydané do 24. apríla 2022, ktoré neboli už predtým zrušené vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty.

Vnútorný predpis č. 1/2017

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty o prideľovaní bodov za aktivity na účely vyhodnotenia žiadostí o pridelenie ubytovania podaných študentmi Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 2/2017

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa vydáva Štatút Alumni klubu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 3/2017

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa mení a dopĺňa vnútorný predpis č. 18/2015 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa zriaďujú odborové komisie pre doktorandské štúdium a určuje sa ich organizačný a rokovací poriadok

Vnútorný predpis č. 4/2017

Dodatok č. 7 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválenému Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 8. 10. 2008 a Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 22. 10. 2008 podľa § 33 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vnútorný predpis č. 5/2017

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,  ktorou sa upravujú podrobnosti o elektronickom podávaní žiadostí a iných podaní a vydávaní rozhodnutí v elektronickej forme v konaniach vo veciach práv a povinnosti študentov („smernica o e-fakulte“)

Vnútorný predpis č. 6/2017

Dodatok č. 8 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty