Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy 2020

Vnútorný predpis č. 1/2020

Dodatok č. 5 k vnútornému predpisu č. 2/2016 Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 2/2020

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 14/2010 Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 3/2020

Dodatok č. 6 k vnútornému predpisu č. 2/2016 Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 4/2020

Vnútorný predpis č. 4/2020 schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 3/2016 schválenému Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Rokovací poriadok Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty podľa § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa čl. 31 písm. k) Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 5/2020

Vnútorný predpis č. 5/2020 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave a Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 6/2020

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 4/2018 Štipendijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 7/2020

Dodatok č. 9 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválenému Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 6. 5. 2009, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 9. 6. 2009, Dodatku č. 2 zo dňa 23. 3. 2011, Dodatku č. 3 z 11. 2. 2015, Dodatku č. 4 zo dňa 12. 3. 2015, Dodatku č. 5 zo dňa 22. 6. 2015,  Dodatku č. 6 zo dňa 30. 9. 2015, Dodatku č. 7 zo dňa 8. 6. 2016 a Dodatku č. 8 zo dňa 28.11.2017 podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 4 ods. 2 vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č. 7/2015 schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 3