Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Opatrenia 2021

Opatrenie 1/2021

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 1/2021, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 v období od 4. 1. 2021 do 24. 1. 2021  - opatrenie už nie je účinné

  •  Úplné znenie opatrenia č. 1/2021 (v znení opatrenia č. 2; ide o technický dokument, nie o oficiálne úplné znenie vydané dekanom fakulty) - opatrenie už nie je účinné

Opatrenie 2/2021

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 1/2021, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 v období od 4. 1. 2021 do 24. 1. 2021  - opatrenie už nie je účinné

Opatrenie 3/2021

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2021, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 - opatrenie bolo zrušené opatrením č. 10/2021

poznámka č. 1: opatrením dekana č. 4/2021 bola účinnosť opatrenia dekana č. 3/2021 predĺžená až do 28. februára 2021 vrátane

poznámka č. 2: opatrením dekana č. 7/2021 bola účinnosť opatrenia dekana č. 3/2021 predĺžená až do odvolania

poznámka č. 3: opatrením dekana č. 8/2021 bol čl. 1 nahradený novým znením a bolo zmenené ustanovenie čl. 2 ods. 2 písm. k)

poznámka č. 4: opatrením dekana č. 9/2021 bolo doplnené ustanovenie čl. 1 ods. 2 (povinnosť predložiť potvrdenie o negatívnom teste a výnimky z tejto povinnosti)

Opatrenie 4/2021 

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2021, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s  ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19

Opatrenie 5/2021

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 5/2021 týkajúce sa harmonogramu výučbovej časti a skúškového obdobia v letnom semestri akademického roka 2020/2021 a organizácie vzdelávacej činnosti, vykonávania skúšok, štátnych skúšok, rigorózneho konania a habilitačných konaní a konaní na vymenovanie profesorov v období letného semestra 2020/2021

Opatrenie 6/2021

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 6/2021 ktorým sa vydáva Štatút česko-slovenskej právnickej súťaže o najlepšiu študentskú prácu v študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) pre rok 2021

Opatrenie 7/2021 

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 7/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2021, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s  ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19, v znení opatrenia dekana č. 4/2021

Opatrenie 8/2021 

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 8/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2021, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s  ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19, v znení opatrenia dekana č. 4/2021 a opatrenia dekana č. 7/2021

Opatrenie 9/2021 

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2021, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s  ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19, v znení opatrenia dekana č. 4/2021, opatrenia dekana č. 7/2021 a opatrenia dekana č. 8/2021

Opatrenie 10/2021

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 10/2021, ktorým sa prijímajú niektoré opatrenia  na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19

Opatrenie 11/2021

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 11/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 6/2020, ktorým sa upravujú niektoré podrobnosti uskutočňovania štátnych skúšok vzhľadom na opatrenia prijaté v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

Opatrenie 12/2021

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 12/2021, ktorým sa upravujú niektoré podrobnosti o predzápise, zápise na štúdium a zápise do ďalšej časti štúdia na akademický rok 2021/2022

Opatrenie 13/2021

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 13/2021, ktorým sa určujú termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2021/2022 a ktorým sa upravuje spôsob prihlasovania sa na tieto termíny

Opatrenie 14/2021

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 14/2021, ktorým sa vykonáva čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 5/2020)

Opatrenie 15/2021

Opatrenie dekana  Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 15/2021, ktorým sa prijímajú niektoré opatrenia  na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 

Opatrenie 16/2021

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 16/2021, ktorým sa určujú termíny a postup pri výbere a prihlasovaní na záverečné práce v bakalárskom a magisterskom študijnom programe v akademickom roku 2021/2022

Opatrenie 17/2021

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 17/2021 týkajúce sa harmonogramu výučbovej časti a skúškového obdobia v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 a organizácie skúškového obdobia