Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy 2012

 

Podľa § 113am ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa od 1. septembra 2023 zrušili všetky vnútorné predpisy fakúlt vydané do 24. apríla 2022, ktoré neboli už predtým zrušené vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty.

Vnútorný predpis č. 1/2012 Príloha1
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa vydáva Výpožičný poriadok Knižnice Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Výpožičný poriadok Knižnice Právnickej fakulty UK v Bratislave) platný a účinný od 17.01.2012

Vnútorný predpis č. 2/2012
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa upravuje udeľovanie medailí Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, platný a účinný od 29.02.2012

Vnútorný predpis č. 3/2012
Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, platný a účinný od 21.03.2012

Vnútorný predpis č. 4/2012
Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského, Právnickej fakulty, platný od 27.06.2012, účinný od 01.09.2012 (s výnimkou čl. 18, ktorý nadobúda účinnosť od 01.09.2013)

Vnútorný predpis č. 5/2012
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2012/2013, platný od 18.04.2012, účinný od 01.09.2012, ktorým sa zrušuje vnútorný predpis č. 6/2011 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2011/2012

Vnútorný predpis č. 6/2012
Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2